W3Schools W3Schools

(آنلاین)

دکتر حمید مهدوی معین

ساکن تهران, استان تهران ایران ·
میزان تحصیلات
پزشک عمومی،دندانپزشک
عنوان رشته یا تخصص
دکترا پزشکي عمومي
نوع فعالیت
بیمارستان
توضییح در مورد تخصص و مدارک
دکترا پزشکي عمومي
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
پزشک عمومی - اورژانس
TOP