W3Schools W3Schools

از


کاهش سن بلوغ در دختران ایرانی کارشناسان را یه تکاپو برای دادن راه حل منطقی واداشته است.در حال حاضر بلوغ دختران ایرانی  سن ۷ سالگی و اوج کودکی می باشد….trans بلوغ دختران ایرانی در سنین کودکی!!!+عکس


 


دکتر علی ربانیاز انجام دو کار تحقیقی در خصوص سن بلوغ دختران در ایران خبر داد .


رییس مرکز طبی کودکان در رابطه با سن شروع بلوغ زودرس در پسران و دختران گفت: سن بلوغ زودرس به صورت معمول برای دختران پیش از ۸ سالگی و در پسران پیش از ۹ سالگی در نظر گرفته می شود اما در بررسی های اخیر مشخص شده بلوغ در تعدادی از دختران سفید پوست در آمریکا، حدود ۷ سالگی و در سیاه پوستان در ۶ سالگی صورت می گیرد بنابراین آغاز بلوغ در دختران در ایالات متحده به صورت طبیعی یک سال پائین آمده است.


به گفته وی، در چندین دهه گذشته مشخص شد روند بلوغ در هر دهه سه ماه زودتر اتفاق می افتد طوری که آغاز بلوغ دختران در اروپا و آمریکا به علت بهبود شرایط اقتصادی سه تا چهار ماه زودتر اتفاق می افتد و در ایران نیز سیر مشابهی وجود دارد با این تفاوت که این روند در اروپا و آمریکا ثابت مانده است.


دکتر ربانی تصریح کرد: در ایران طبق آمارهای موجود ۷/۲ درصد دختران در ۷ سالگی به بلوغ رسیده اند که این نشان دهنده کاهش سن بلوغ در ایران است.


وی با بیان اینکه کاهش نیافتن قد نهایی تنها دغدغه ای است که در آغاز بلوغ وجود دارد گفت: هر چه سن آغاز بلوغ کمتر باشد، شانس بلندتر شدن قد کاهش می یابد مگر آن که شرایط قد در سن بلوغ قابل قبول باشد.


دکتر ربانی در پایان اظهار کرد: در بررسی هایی انجام شده در ایران و تهران مشخص شد که هر چه وزن دختران بیشتر باشد، ورود به بلوغ زودتر اتفاق می افتد بنابراین نباید به وزن گیری و چاق شدن کودکان اصرار داشته باشیم.

TOP