W3Schools W3Schools

از


 اخیرا دانشمندان موفق به تعیین جنسیت در هفته 7 جنینی با یک ازمایش ساده خون شده اند. این یافته کمک به پی بردن بسیاری از ناهنجاری وابسته به جنس یا gender linked diseases است در حقیقت تعیین جنسیت از طریق جدا کردن DNA  جنین و انالیز  ان از خون مادر می باشد که میتواند 6 هفته زودتر جنسیت را مشخص کند.در حال حاضر این تست در داروخانه های بسیاری از کشورها در اختیار مشتریان قرار گرفته ولی مصرف ان بدلیل ورود تازه به بازار محدود است در اروپا به صورت روتین توسط بسیاری از پزشکان استفاده میشود.در کشور های در حال توسعه نگرانی از این موضوع وجود دارد که بعضی از مادران اقدام به سقط(ABORTION) فرزند خود نمایند . این تست ازحساسیت بالایی برخوردار است.                                                                                                      منبع :NEW YORK TIMES  


 

TOP