W3Schools W3Schools

از   • توبکتومی (بستن لوله های رحمی)روش عقیم سازی دائمی در زنان 


توبکتومی،روش دائمی جلوگیری از بارداری  • محل اثر روشهای جلوگیری از بارداری بر دستگاه تناسلی زنان TOP