W3Schools W3Schools

از
سالانه حدود ۳۰ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا اتفاق می افتدبارداری ناخواسته 
 
سالانه حدود ۳۰ میلیون بارداری ناخواسته در دنیا اتفاق می افتد ،براساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران به دلیل شکست روش های پیشگیری از بارداری و یا استفاده نادرست از روش های تنظیم خانواده سالانه ۸ تا ۳۰ میلیون بارداری به صورت ناخواسته اتفاق می افتد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در گزارشی با بیان اینکه اغلب زنان مصمم به خاتمه بارداری جزء زنان متاهل و دارای چند فرزند هستند؛ .

 در دسترس نبودن خدمات تنظیم خانواده، شکست روش های پیشگیری از بارداری، تجاوز جنسی و برخی دلایل اقتصادی، اجتماعی از علل سقط جنین است.
خاتمه بارداری در بیش از ۱۳۱ کشور در حال توسعه و در اغلب کشورهای توسعه یافته مجاز است این درحالی است که کشورهای جهان سقط جنین را از عمده ترین مشکلات بهداشتی کشور خود می دانند.
در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال ۱۹۹۴ تشکیل گردید به ابعاد انسانی سقط جنین، ارائه خدمات درمانی مطلوب، جلوگیری از سقط جنین غیر ایمن و درمان عوارض ناشی از آن تاکید گردید که شرکت کنندگان در این کنفرانس برای انجام سقط ایمن در کشورهایی که انجام دادن این عمل مغایر با قوانین و اعتقادات آنهاست خواستار ارائه خدمات ایمن شدند.
مشکلات موجود در خاتمه دادن بارداری ها :

بسیاری از بهورزان، پزشکان و پرستاران در این زمینه آموزش های لازم را ندیده اند و وسایل و تجهیزات لازم برای خاتمه بارداری در اختیار ندارند.
کمبود آموزش وسایل پروتکل های درمانی مکتوب، تشخیص نادرست، برداشت های نامناسب بهورزان و ازدحام در بخش فوریت های پزشکی می تواند جان مادران را به مخاطره انداخته و هزینه های درمانی را افزایش دهد.
کسب اطمینان ازدسترسی خانواده ها و حساس کردن آنها به خدمات تنظیم خانواده در مواردی که اقدام به سقط جنین مغایر با قانون نباشد، آموزش کارکنان دلسوز و تجهیز آنان برای سقط ایمن، کسب اطمینان از کیفیت متناسب خدمات برای درمان و برخورد با عوارض ناشی از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی، ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده برقراری نظام ارجاع برای دریافت خدمات جامع بهداشت باروری برای تمام زنانی که حداقل یک بار سابقه سقط جنین داشته اند از اهم برنامه های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شمار می رود.

آموزش مردم در زمینه بهداشت باروری و خطرات ناشی از سقط غیر ایمن و بالاخره بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست ها در خصوص بهداشت باروری و بهبود دسترسی زنان به خدمات تنظیم خانواده و سایر خدمات حمایتی مرتبط با بهداشت و سقط جنین از راهکارهای کاهش سقط جنین در دنیاست
TOP