W3Schools W3Schools

از
عزیزی گفت: نزدیک به 137 مطالعه، ارتباط معنوی/ مذهبی بودن و استعمال دخانیات را بررسی کرده‌ و 90 درصد آنها ارتباط منفی را گزارش کرده‌اند. فریدون عزیزی عضو فرهنگستان علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار بهداشت و درمان باشگاه خبرنگاران در خصوص اثرات داشتن سلامت معنوی در زندگی گفت: تقریبا دو سوم مقالاتی که ارتباط معنوی/ مذهبی بودن و فعالیت بدنی را بررسی کرده‌اند ارتباط مثبتی را گزارش کرده‌اند. این ارتباط در مطالعه بزرگ NHANES امریکا نیز مشاهده شده است. همچنین نزدیک به 137 مطالعه، ارتباط معنوی/ مذهبی بودن و استعمال دخانیات را بررسی کرده‌ و 90 درصد آنها ارتباط منفی را گزارش کرده‌اند. که این امر با کاهش بیماری‌های مزمن ریوی، سرطان ریه، انواع سرطان‌ها، فشارخون، سکته‌های مغزی و قلبی و بیماری‌های قلبی همراه است.
وی ادامه داد: اگرچه افراد معنوی/ مذهبی غذای سالم‌تری مصرف می‌کنند، به نظر می‌رسد که مصرف غذای آنها احتمالا بیشتر است. از میان 36 مقاله، 39 درصد آنها ارتباط مستقیمی را با وزن بیشتر نشان می‌دهد. همچنین بیش از نیمی از مقالاتی که ارتباط بین معنوی/ مذهبی بودن و کلسترول سرم را بررسی کرده‌اند ارتباط معکوسی را نشان داده‌اند.
عزیزی تصریح کرد: حدود 80 درصد مقالاتی که در ارتباط بین معنوی/ مذهبی بودن و سلامت منتشر شده‌اند این ارتباط را با سلامت روان بررسی کرده‌اند. تاثیر سلامت معنوی بر سلامت روانی می‌تواند بیشتر از سلامت جسمی باشد. زیرا معنوی/ مذهبی بودن زمینه‌های روان‌شناسی، اجتماعی و رفتاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
کلمات کلیدی: سیگار
TOP