W3Schools W3Schools

روش جدید پاک کردن تاتو

یکی از روشهای پاک کردن تاتو اسنفاده از لیزر می باشد ولی در این روش بیشتر رنگهای مشکی و قهوه ای قابلیت پاک شدن دارند.

ذر روش جدید پاک کردن تاتو بااستفاده از ماده ای که جادب رنگ از روی پوست است اقذام به پاک کردن تاتو می کنیم. در این روش همه رنگها قابلیت پاک شدن دارند و تعداد جلسات

بستگی به عمق رنگ بکار رفته دارد و از یک تا چهار جلسه منغیر است. با استفاده از روش میکرو نیدلینگ این ماده بر روی ناحیه تاتو گداشته می شود و پس ار یک یک هفته تا ده

روز این ماده از روی ناحیه تاتو کنده شده و رنگ تاتو پاک میشود. پاک کردن تاتو با این روش بسیار موفق تر از لیزر می باشد.
  , و  این را می پسندند
TOP