W3Schools W3Schools

بسم الله الرحمن الرحیم
وجعلنا من الماء کل شی حی
همه چیز با اب حیات می یابد بک مفهوم احیاء شدن بازسازی سلول ها براثر پرهیز از پخته خوری است که بجای ان باید زنده خواری کنیم یعنی پخته نخوریم که دررأس آن نوشیدن اب فراوان است تا با عرق کردن سموم ازبدن وخون ما دفع شود حداقل روزی دو پارچ آب باید بنوشیم وبهتراست آب را بادوقاشق عرق نعناع یا زیره یا اویشن گرم کنیم تا تهوع نکنیم افراد دچارمشکلات قلبی عرق شوید با اب استفاده کنند
نوشیدن اب کافی فشارخون را تاحدودی تنظیم میکند سموم را ازخون دفع وازطریق کلیه وادرار خارج میکند
به همین علت درایام زنده خوری هرچند سلول ها پاکسازی وتمیز می گردند وسالم هستیم اما اگرازمایش بدهیم هنوز خون کثیف است چون سموم داخل سلول ها برای خروج برگشته اند ودرخون ریخته اند تا ازطریق کلیه خارج شوند
  , و  این را می پسندند
TOP