W3Schools W3Schools

زندگی با آنچه هست !
خوشبختی در دنبال کردن هیچ خطی نیست . گاهی که زندگی خودرامرور می کنیم فکرمی کنیم و یا تصور می کنیم که اگر بعضی از خطوط گذشته را ، در زندگی خویش دنبال کرده بودیم ، الان کاملا خوشبخت بودیم یا خوشبخت تر بودیم یا با خیلی مسائل و مشکلات و چالش ها برخورد نمی کردیم ، ولی این طور نیست . خط سرنوشت ما را تا اینجا آورده ، محاسبه و ارزیابی گذشته مشکلی را حل نمی کند ، نتیجه گیری از آن نیز قطعیت ندارد. جز اینکه ما را به احساس سرزنش خود و احساس گناه مبتلا می سازد. رابطه م...ا را هم کم و بیش با دیگران خراب می کند. ولی هم اکنون می توانیم از تجربه های گذشته خود و دیگران درس بگیریم و خط کم وبیش درست و قابل قبولی را در زندگی دنبال کنیم . با این همه خوشبختی تنها زندگی کردن با آنچه هست ، است .ما تلاش و تکاپوی خودرامی کنیم ، برنامه ریزی می کنیم ، پیش بینی و پیشگیری می کنیم و در نهایت تسلیم آنچه هست می شویم . چرا که بسیاری از اتفاق ها و حوادث در اختیار ما نیست

  و  این را می پسندند
TOP