W3Schools W3Schools

"اندیشه کارهای مهم" در سلامت بدن موثر است چرا که  فکر انجام کاری مهم، انسان را از درد و بیماری غافل می‌کند, نداشتن اندیشه‌های مهم، کُندی ذهن می‌آورد و باعث ضعف قوه و افزایش دردها و بیماری‌ها می‌شود.گر شادی و لذت در حد اعتدال باشد، با "گرم و تر" کردن مزاج، حرارت غریزی را برمی‌افروزد و باعث قوی‌تر شدن قوت‌ها می‌شود, رنگ روی فرد تازه و با نشاط می‌شود, جذب غذا و دفع فضولات بهتر انجام می‌شود و آثار پیری دیرتر ظاهر می‌شود. شادی مفرط و بیش از حد می‌تواند سبب مرگ و هلاکت شود(شادی مرگ) همچنین رسیدن به امید و ایمن شدن از کار آثاری مانند شادی معتدل در بدن دارد.غم, اندوه و ترس، برعکس شادی معتدل با مزاج سرد و خشک، همه قوت‌ها را ضعیف می‌کند, خون و حرارت غریزی را به عمق بدن بر می‌گرداند و رنگ و روی را زرد, رونق و تازگی را از بین می‌برد, به سبب ضعف قوت، زودتر بیماری بر بدن غلبه می‌کند و موجب پیری زودرس می‌شود.غم و اندوه در شرایطی که مزاج در حد نهایت گرم شده است, باعث ایجاد اعتدال مزاج می‌شود, غم موجب کاهش خشم‌های بزرگ می‌شود و سبکساری که از شادی بیش از حد پدید آمده است را فروکش می‌‌دهد.
 اندیشه کارهای مهم در سلامت بدن موثر است چرا که  فکر انجام کاری مهم، انسان را از درد و بیماری غافل می‌کند, نداشتن اندیشه‌های مهم، کُندی ذهن می‌آورد, باعث ضعف قوه و افزایش دردها و بیماری‌ها می‌شود.

کلمات کلیدی: اندیشه کارهای مهم
   این را می پسندند
TOP