سبک زندگی

کانال پزشکی

 هرکدام از این باورهای سمی را اگر شناختید، سریعا از ذهن تان دور کنید :   ۱. ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ. ۲. ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ می توانیم ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﯿﻢ. 3. ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﮔﺮ ﺟﺎﯼ ﻓﻼﻧﯽ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻢ.4. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ. 5.  باور اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﺎﺩﯼ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ.  6. ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺩﺭﺳﺖ می گوییم ﻭ ﺣﻖ ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ. 7. ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﮑﺮﯼ می کنند.8. ﺑﺎﻭﺭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺭﻗﻢ می ﺰﻧﺪ. 9. باور اینکه سرنوشت ما از قبل معلوم بوده و تلاش بیهوده است.   *************************** *************************** با متخصصین پزشکی در طب بوک همراه باشید....
کلنیک ترک اعتیاد فرصت

در طول هفته گذشته در سرویس خدماتی ما دو مورد مراجعه جدید جهت درمان اعتیاد وجود داشته که شروع اعتیاد آنها با متادون بوده است در هردو مورد دو نفر جوان 24 و 27 ساله توسط دوستان تحت درمان خود  به متادون دسترسی پیدا کرده و به آن وابسته شده بودند. بنظر می رسد خروج متادون از سیستم درمانی بدون نظارت کافی از مشکلات عمده درمان نگهدارنده با متادون است این نشت داروئی علاوه بر اینکه می تواند متادون را- بعنوان یک داروی خوب و مؤثردر درمان نگهدارنده - از کنترل خارج و بلااستفاده گرداند همچنین ممکن است بعنوان یکی از انواع اعتیاد با شیوع بالا در آینده نزدیک مطرح باشد لازم است تمامی کسانی که به متادون دسترسی دارند نکات احتیاطی و امنیتی را بعمل آورند این نکات باید در چهار سطح زیر مورد کنترل و دقت قرار گیرد وبر  برنامه های آموزشی و اجرائی و نظارتی  آن  تاکید شود 1- سطح بیماران 2 - سطح کلینیکهای ارائه دهنده خدمات درمانی 3 - سطح داروخانه های توزیع کننده داروهای مخدر در دانشگاه های های علوم پزشکی 4 - سطح تولیدکنندگان در کارخانه های تولید دارو و وارد کنندگان داروهای مخدر و شرکتهای پخش داروئی لازم بذکر است که علاوه بر مشکلات فوق در صورت ادامه نشت داروی متادون باید شاهد رشد فزاینده مسمومیتهای تصادفی و غیر تصادفی ناشی از این دارو باشیم.            ...
کلمات کلیدی: متادون, اعتیاد
محمدعلی به ابادی

بنام خدا براساس تجارب بشری انسان ازآغازتولد به غذا وهوا نیازدارد وزمانیکه بالغ شد وکبیرآنگاه نیاز جنسی بروزمیکند وهنگامی که مجرب شد وعقلش کامل نیازمند ادامه نسل وداشتن فرزند ودردوران سالمندی تنها به آرامش ومرور خاطرات گذشته می اندیشد. آیا میتوان غذا وهوارا ازکودک دریغ نمود؟ آیا میتوان ازجوانان خواست که نیازجنسی خودرا سرکوب کنند؟ آیا میتوان آدمی را ازادامه نسل بازداشت؟ پاسخ سوالات منفی است. اینک چه باید کرد تا نیازهای طبیعی آدمی درزمان خود تامین شود؟ آیا میتوان بجوان گفت که تومجبوری همه خواسته های یادشده را یکجا با یک ازدواج دائمی تامین کنی؟ آیا این بار سنگین بردوش جوان مشکل آفرین نیست؟ جوانی که تنها نیازمند به ارضای جنسی است چرا باید بزیر بار سنگین ازدواج برود؟ ظاهرا مسوولان ما خیلی زرنگند که میخواهند با یک تیر چند نشان را بزنند. خیر نمیشود وبدنبال اینگونه ازدواجها باید منتظر جدائیها باشیم .خداوند برای تامین نیاز جنسی انسانی که قادر به ازدواج دائم نیست امکان عملی فراهم نموده است وآن ازدواج موقت است.چرا فرهنگ آن را تعمیم نمیدهیم وساده نمیکنیم تا این مشکل جوان حل شود؟ شما که دراول انقلاب راه حلهای موجود آن زمان را بستید چه راهی برای حل این معضل گشودید؟ وقتی دین راه حل دارد چرا درراه آن سنگ می اندازید ؟مگر میشود به کودک گفت نخور یا ننوش ویا نفس نکش؟ بجوان بگوئیم تحمل کن سرکوب کن ویا بزیر بار سنگین ازدواج برو .جوانان ما آنانکه قادر به تحمل نیستند جلای وطن میکنند ویاتن بحرام میدهند ویا سرانجامشان را خدا میداند.بیائیم سنتهای غلط بازمانده ازگذشته رابرچینیم وراه حل خدادادی را پی گیریم ...
محمدعلی به ابادی

بنام خدا آنچه درزیر میاید منطبق با فقه اسلامی وقانون مدنی است که متاسفانه درجامعه رواج ندارد. آقایان اگر قصددارید ازدواج (دائم) کنید اول ببینید که میتوانید مسکن مورد نیاز را تامین کنید چه مالک آن باشید ویا اجاره ورهن آنرا بپردازید .ودر صورت توانائی آیا مابقی درآمد تان تکافوی یک زندگی مشترک دونفره رامیدهد؟ اگر نمیدهد هرگز دراندیشه ازدواج نباشید که امری ناپسند ونابخردانه ومشکل نفسانی خودرا تا زمانیکه خداوند شرایط لازم رافراهم کند ازطرق هرنوع ازدواج دیگر ارضاکنید.اما اگر دیدید که درآمد موجود پس ازکسراجاره بها تکافوی زندگی مشترک دونفره را میدهد با نام خدا وارد میدان شده وپس از گزینش همسر خود با ایشان وخانواده اشان نشسته وصادقانه مطالب زیررا اعلام کنید: من مایلم با شما ازدواج کنم میزان مهریه وجهیزیه وشیوه مراسم ازدواج باشماست .بنده مسکن لازم را تامین کرده ام وسلیل شخصی ام را بدانجا منتقل میکنم وکلیه درآمد خودرا هرماه دراختیار شما میگذارم تا بهر نحوی که دوست داشتید هزینه کنید اگر زمینه ایجاد فرزند بود با نظر خودتان اقدام میکنیم مدیریت منزل باشماست تنها مرا درجریان امورقرار دهید همین. اگر پذیرفتند وارد میدان شده وزندگی مشترک را آغاز کنید ودرغیر اینصورت بهتر است بدنبال همسر دیگری باشید. اگر به شیوه فوق عمل گردد براساس قوانین موجود حقوق هردو همسر محفوظ است ودر صورتیکه مرد مایل بجدائی باشد با پرداخت مهریه جدا میشود واگر زن مایل بجدائی باشد با بخشیدن مهریه وبردن وسایل خودوهرسپرده ایکه درطول ازدواج جمع کرده است جدائی صورت میپذیرد .در این صورت هیچکدام زیانی نمیبینند. اگر صاحب فرزندی شدند طبق قانون حضانت آن برعهده مرد است اما اگر زن طالب بود که حضانت آنرا برعهده گیرد باید رضایت مردررا بدست آورد....
محمدعلی به ابادی

بنام خدا آیا میتوان دربرابر سیل یا سونامی ایستاد هرکس این کاررا بکند از بی خردیست یا باید گریخت ویا سدها را بازنمود تاسیل پس ازچندی تبدیل به نهری روان گردد.امروزه دنیای غرب بعلت آزادی وفضای رشد پدیده های نوینی ایجاد میکند وبسرعت در دنیای ما سرازیر میگردد وما در برابر آن نمیتوانیم مقاومت کنیم ولذا پس ازچندی توان خودرا ازدست داده ووامانده می مانیم. پدیده های اقتصادی اجتماعی فرهنگی همه روزه درراهند وما تنهاراه را یا بسته شدن مرزها میدانیم ویا به تهدید وبگیر وببند دست می آزیم. در حالیکه خردمندی آنست که سریعا بجای مقابله با آن پدیده ها آنهارا بومی کنیم وبهره بریم بعبارتی اگر خود پدید آورنده نیستیم از تلاش دیگران سود بریم .یکی از آن پدیده ها ازدواج سفید است که هنوز پس از چندسال طرح آن بجای بومی سازی آن به بگیر وببند مشغولیم . ازدواج سفید زندگی مشترک یک زن ومرد بدون رعایت بندهای فرهنگی واجتماعی است. آیا این پدیده قابل هضم نیست؟ که دربرابر آن ایستاده ایم ؟اگر مشکل ازدواج درکشورمان حل بود که دیگر چنین پدیده ای وارد میدان نمیشد.ازدواج سفید یعنی فرار از زدو بندهای دست وپاگیر .وقتی یک زن ویک مرد آگاهانه با رضایت وقصد زیر یک سقف زندگی میکنند چه چیزی از ازدواج کم دارند ؟حتما ثبت آن ویا پرداخت مالیات دولت ویا برخی مسایل ظاهری مطرح است. اصل در ازدواج رضایت وقصد طرفین است بقیه مطالب فرعی است .ازدواج سفید همان ازدواج موقت است با این تفاوت که غربیها کاررا راحت کرده اند اما ما هنوز در قرنها پیش قرار داریم. اگر هرچیزی که ازغرب میاید بد است چرا واردات ما عمومااز آن دیار است؟ باید همه چیزآن بد باشد. روزی برای جلوگیری ازبارداری مشکل داشتیم آنان با تهیه قرص ویا یک وسیله پلاستیکی این مشکل راحل کردند وماهم بهره بردیم. حال در مورد ازدواج سفید ما تلاش کنیم آنرا بصورت یک دستورالعمل سه خطی نوشته ودراختیار همگان قرار دهیم تا مردم با آگاهی ازآن عمل کنند صرف مخالفت با آن دردی را دوا نمیکند آنرا بومی کنید واگر نکنید بدانید که دردهای بی درمان درپیش است مانند همجنسگرائی خود ارضائی وطغیان اجتماعی.ضمنا قرار نیست که دربرابر خواسته برخی از مردم که نتوانسته ایم پاسخ مثبت به خواسته های آنان بدهیم بقوانین موجود استناد کنیم قوانین براساس نیاز جامعه بوجود میاید وقوانین موجود نیز باید درجهت تامین نظر مردم اصلاح گردد. مساله ازدواج دونفر امری خصوصی است ونباید درآن دخالت نمود اگر احتمال خطر میدهیم آنانرا هشیار کنیم تا خود تصمیم بگیرند وشاید هم تصمیم آنان درستتر باشد. ازد‌واج سفید‌ عملی مجرمانه است ...
TOP