W3Schools W3Schools

کوررنگی اختلالی است که در آن چشم ها قادر به شناسایی دقیق رنگ های طیف نیستند ودر اکثر موارد در واقع ضعف در درک مشخص رنگ ها وجود دارد.دو نوع کورنگی وجود دارد:دالتونیسم که فرم شایع تر کوررنگی است وبا ناتوانی تشخیص رنگ قرمز ازسبز مشخص می شود و اختلالی ارثی ووابسته به جنس است.نوع دوم کورنگی را کورنگی کامل می نامند که با ناتوانی کامل درک رنگ مشخص می شود و فرد مبتلا به آنها تنها قادر به دیدن رنگ های سفید خاکستری و سیاه است.این اختلال در اثر نقیصه یا فقدان مخروط های بینایی در شبکیه ایجاد می شود.


بهترین جراح پلک

جراح پلک
تمامی زمان ها +6 است. زمان اکنون 6:20 ق.ظ است.
TOP