W3Schools W3Schools

نحوه ی ایجاد گروه یا انجمن

حال می پردازیم به چگونگی ایجاد گروه یا انجمن
گام اول:
صفحه اصلی(خانه) / صفحه ها / دسته ها(منو ردیف سمت راست) / گروه یا انجمنگام دوم:
در این مرحله با انتخاب افزودن صفحه از سمت چپ می توانید گروه را ایجاد نمایید.گام سوم:
در این مرحله عنوان گروه یا انجمن را در قسمت نام قرار دهید.گام چهارم: در این مرحله در نوار سمت چپ گروه یا انجمن را انتخاب نمایید.و در ادامه روند نحوه ی ایجاد صفحه از گام چهارم تا گام هشتم تکرار می شود.(صفحه اصلی(خانه) / راهنمای سایت / ایجاد صفحه / نحوه ی ایجاد صفحه / گام چهارم تا هشتم)

13
  • اردیبهشت 6, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP