W3Schools W3Schools

نحوه ی ارسال مطلب

صفحه ها برای دسته بندی موضوعی مطالب و دسترسی آسان به ان می باشد. وقتی از صفحه ها استفاده می کنیم که قصد داریم در خصوص موضوعی مطالب زیاد و در زمانهای مختلف ارسال نماییم.حال جهت ارسال مطلب در صفحه به این ترتیب اقدام می نمایید:
گام اول:
ابتدا وارد صفحه ی مورد نظر خود شوید،سپس در سمت راست صفحه منویی با عناوین دیوار نظرات / اطلاعات / وبلاگ ها / رویدادها / بحث ها / صوت / تصاویر/ ویدئوها را ملاحظه می نمایید.گام دوم:دیوار نظرات
در قسمت دیوار نظرات مطالب خود را می توانید ارسال نمایید،ازتصویر هم در این قسمت می توانید با انتخاب دکمه تصویرو معرفی لینک با انتخاب دکمه لینک استفاده نمایید.گام سوم:وبلاگ ها
جهت دسته بندی و مدیریت مطالب می توانید با انتخاب دکمه ی نوشتن وبلاگ جدید مطالب خود را در این قسمت ارسال کنید.

34
  • اردیبهشت 2, 1393
  • 0 (Comment(s))
Show More Show Less
0 امتیازات
TOP