W3Schools W3Schools

دکتر زهرا عباس زاده
آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?
آیا ایجادوهمگانی کردن طرحی بنام هرپزشک، یک وکیل، درایجادامنیت شغلی وحفاظت از پزشکان میتواند موثرباشد؟?
سعید
چند سال بعد از ازدواج را فاصله زمانی مناسبی برای بچه دار شدن می دانید؟?
مهر 20, 1392 از
سعید
به نظر شما برای داشتن زندگی مشترک بهتر فاصله سنی زن و شوهر باید چقدر باشد؟
مهر 19, 1392 از
TOP