W3Schools W3Schools

سوالات علمی2

مرداد 16, 1394 از
آزمون شماره هفت معلومات عمومی شما چطوره؟
1. سرعت نور چند کیلومتر بر ثانیه است ؟
2. وزن اسکلت انسان چقدر است؟
3. تصویر در آیینه چند بعدی است؟
4. در بدن انسان چند لیتر آب وجود دارد؟
5. در بدن انسان چند رشته اعصاب وجود دارد ؟
6. مردان روزی چند تار مو از دست میدهند؟
7. زنان روزی چند تار مو از دست میدهند؟
TOP