میزان تحصیلات
فوق لیسانس
عنوان رشته یا تخصص
تغذیه
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
دبیر
نوع فعالیت
سایر خدمات
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
فوق لیسانس.
مدرک زبان
موسیقی
آدرسها و راه های تماس
اردبیل
TOP