میزان تحصیلات
Phd-فوق تخصص و بالاتر
عنوان رشته یا تخصص
مدیریت تحقیقات
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
فیزیوتراپی
نوع فعالیت
گروه توانبخشی (فیزیوتراپی،گفتاردرمانی ،کاردرمانی و ...)...
TOP