W3Schools W3Schools

میزان تحصیلات
دکترا
عنوان رشته یا تخصص
شنوایی شناسی
زمینه کاری یا موضوع شرکت(فقط برای شرکتها)
شنوایی شناسی
سمعک
اطفال
کاشت حلزون
سرگیجه
وزوز گوش
نوع فعالیت
عینک سازی یا سمعک
مدارک دانشگاهی و گواهی نامه های اخذ شده
دکترا از دانشگاه علوم پزشکی تهران
آدرسها و راه های تماس
-
TOP