توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4270

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
مشاور جنسی:این شوخیها رو با همسرتان نکنید: شوخی های تهدیدی. شوخی های تمسخر امیز. شوخی های حاوی فحش. شوخی های فیزیکی. این شوخی ها به شدت تاثیر منفی روی همسرتان دارد
   این را می پسندند
TOP