توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4277

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
برقراری رابطه جنسی در شرایط روانی نامناسب و الگوهای تکراری، موجب بي ميلي جنسي است.

پایان یک روز کاری پرتنش و هنگامی که هر دو نفر از فرط خستگی به زور بیدار مانده‌اند، آیا زمان مناسبی برای هم‌بسترشدن است
TOP