توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4279

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
‍ برخی از بزرگترین اشتباهات مردان در بستر خواب. ❌تعیین زمان و مکانی همیشگی برای رابطه جنسی
❌روشن نگه داشتن تمام چراغ ها در زمان رابطه
❌اهمیت ندادن به معاشقه
TOP