توکل خواه

W3Schools W3Schools

به روز رسانی وضعیت: #4285

کارشناس مامایی فرزانه توکل خواه
️واژینیسموس چرا و به چه علت؟
عضلات واژن، از دسته عضلات غیر ارادی بدن ما هستند. مثل عضله قلب.
ما با اراده خودمان نمی توانیم آنها را شل و سف کنیم. مثل قلبمان که نمی توانیم بهش بگوییم بزن یا نزن. او دارد کار خودش را می کند.
   این را می پسندند
TOP