کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

شدت


هرچه شدت بالاتر ار حد مجاز75 تا80 دس بلباشد، میزان آسیب دائمی به سیستم شنوایی  بیشتر است. میزان آسیب به الگوی زمانی نویز نیز وابسته است.  انواع نویز براساس الگوهای زمانی عبارتند از:


پایدار یا Steady-state که در آن، تغییرات شدتی کمتر از 5± دسی بل می باشد.


نوساتی یا Fluctuating که در آن، تغییرات شدتی بیشتر از 5± دسی بل می باشد.


منقطع یا Intermittent که در ابزارهای دستی نظیر مته دیده می شود.


کوبه ای یا Impulsive که دیرش کوتاه در حد نیم ثانیه است (نظیر انفجار(


ضربه ای/ انفجاری یا Impact که دیرش کوتاه، اما بیشتر از نیم ثانیه دارد  (نظیر چکش کاری(


دیرش


هرچه مدت زمان مواجهه با حداقل سطح شدت مورد نیاز بیشتر باشد، خطر ایجادکاهش شنوایینیز افزایش پیدا می کند.خطر ایجاد افت دائمی ناشی از یک نویز به تنهایی بسیار اندک است. به علاوه، ببین تعداد سال های مواجهه با میزان کم شنوایی و شکل آن ارتباط مشخصی وجود دارد.


طیف


در سطوح شدتی بالا، افت شنوایی موقت ناشی از اصوات پهن باند معمولا در یک اکتاو بالاتر از نویز اتفاق می افتد. انرژی نویز صنعتی معمولا در فرکانس های پایین تا میانی یکسان است. رزونانس هنجار کانال گوش در فرکانس های 2 کیلوهرتزتا 3 کیلوهرتزهرتز باعث ایجاد افت در محدوده فرکانسی  4 کیلوهرتزتا  6 کیلوهرتزهرتز می شود. ادیوگرام کلاسیک ناشی از نویز نیز همین نوع افت را نشان می دهد.  بیشترین افت در محدوده 2کیلوهرتزتا 6کیلوهرتزهرتز و مشخصا فرکانس 4 کیلوهرتزهرتز اتفاق می افتد. این فرکانس در درک گفتار بسیار مهم است. هم چنین، بیشترین افت شنوایی طی 10 تا 15 سال اول پس از مواجهه با نویز اتفاق می افتد.


 منبع: /


TOP