کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

طب کار
طب کار شاخه ای تخصصی از علم پزشکی است که به بررسی بیماری های ناشی و مرتبط با مشاغل گوناگون ازجهت تشخیص، درمان و پیشگیری از وقوع آنها می پردازد. همچنین مباحث مرتبط با ارتقای بهداشت محیط های شغلی و بررسی آمارهای بهداشتی سلامت شغلی از دیگر موضوعات مطرح در این رشته است.
معاینات طب کار
معاینات طب کار به چند گروه اصلی تقسیم می شود که عبارتند از: معاینات بدو استخدام، معاینات ادواری و معاینات بازگشت به کار. البته معاینات تعیین از کارافتادگی و معاینات غربالگری بیماری هایی مانند کرونا نیز در برخی مراکز طب کار انجام می شود.هزینه معاینات طب کار
سوال بسیاری از شاغلین این است که هزینه معاینات طب کار برعهده کیست؟
هزینه معاینات ادواری: معمولا معاینات ادواری واحدهای شغلی براساس مواجهات شغلی و ریسک خطرات ناشی از انجام کار تعیین وهزینه انجام ان براساس ماده ۹۰قانون تامین اجتماعی بعهده کارفرما است.
هزینه معاینات بدو استخدام: در عین حال کارفرما میتواند قبل از استخدام شاغلین از وضعیت سلامتی داوطلب استخدامی توسط مراکزطب کار یقین حاصل نموده که هزینه آن بعهده مستخدم است.
در واقع متخصص طب کار باید حافظ منافع کارگر و کارفرما بوده و اطلاعات صحیح در مورد و ضعیت سلامتی کارگر و محیط های شغلی را با رعایت امانت و حفظ اسرار پزشکی بصورت محرمانه در اختیار کارفرما و مراجع دولتی ذیصلاح قرار دهد.

TOP