کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

بحث: معاینات بدو استخدام

مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس

بیمارستان به عنوان یک سازمان کاری، جزء سیستمهای فنی اجتماعی، پیچیده و پویا محسوب میگردد. در این سیستم، کادر درمان در تعامل با یکدیگر، فناوریهای موجود و محیط کار، به انجام وظایف خود مشغول میباشند. نیروی انسانی در این سازمان همچون سازمانهای دیگر، مهمترین جزء برای دستیابی به اهداف سازمانی میباشد. در این مطلب از وبلاگ مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس نتیجه یک پژوهش در مورد نقش عوامل فردی در عملکرد شغلی پرستاران به صورت مختصر درج گردیده است. نقش پرستاران در امور درمانی بیمارستان پرستاران به عنوان بزرگترین منبع نیروی انسانی، جایگاه ویژهای در امور درمانی بیمارستان دارند، به طوریکه حضور نیروی کارآمد پرستاری متضمن موفقیت بیمارستان است. بر طبق آمار، حداقل 50 ٪خدمات سلامت بر عهده پرستاران بوده و نیز در بعضی کشورها، حدود 80٪ امور درمانی توسط پرستاران صورت می‌پذیرد.  توانمندی پرستار در دیگر نقشهای مرتبط با ارائه خدمات سلامت همچون نقشهای مشاورهای، مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، ارتباطی، حمایتی و مراقبتی، اهمیت جایگاه وی را در کادر سلامت دوچندان نموده است. به همین علت، مطالعات متعدد در سراسر جهان، پرستاران را به عنوان بزرگترین گروه کارکنان تیم درمان معرفی نموده اند. ازاین‌رو، انجام موفقیت آمیز امور درمانی، بستگی زیادی به چگونگی عملکرد شغلی پرستاران دارد.  عملکرد شغلی مطلوب پرستار، متضمن کیفیت خدمات درمانی ارائه شده به بیماران و کسب رضایت آنان خواهد بود. همچنین طبق یک مطالعه، پرستاران گرداننده بیمارستانها  بوده و افزایش کیفیت عملکرد شغلی ایشان، عامل مهمی در تسریع روند درمان و بهبودی بیماران میباشد. از طرف دیگر، عملکرد ضعیف پرستاران، سبب بروز خطا در روند بهبود بیمار، افزایش مدت بستری بیماران و نیز افزایش هزینهها میگردد که ممکن است منجر به آسیب شدید و یا حتی فوت بیمار شود. بنابراین، عملکرد شغلی پرستاران، اثر قابل توجهی بر کیفیت مراقبتهای بهداشتی و درمانی دارد. طبق مطالعات صورت گرفته، عوامل متعددی بر عملکرد شغلی پرستاران اثرگذارند. در کنار عوامل روانیاجتماعی، سازمانی و محیطی، عوامل فردی متعددی هم بر عملکرد شغلی پرستاران تأثیر دارند. برخی از این عوامل عبارتند از: جنسیت، تحصیلات، سن، سابقه کاری و... نتیجه یک پژوهش در پژوهشی مقطعی، 575 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان­های تابعه­ی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1395، به روش نمونه گیری خوشه­ای چند مرحله­ای و به صورت در دسترس،‌ انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی به همراه چک لیست ارزیابی عملکرد پرستاران بود. روایی و پایایی ابزار سنجش عملکرد در مطالعات گذشته مورد تایید قرار گرفته بود. هدف از انجام مطالعه حاضر، تعیین تأثیرگذاری عوامل جمعیتشناختی بر روی عملکرد شغلی پرستاران بود. در این طالعه، عملکرد شغلی پرستاران، توسط سرپرستاران ارزیابی و اعلام گردید.   45 درصد از پرستاران وارد شده در مطالعه دارای سطح عملکرد غیر قابل قبول بودند. از میان 7 حیطه مورد بررسی در عملکرد شغلی،‌ سبک های کاری بالاترین میانگین و عملکرد کلی کمترین میانگین را به خود اختصاص دادند. نتایج نشان داد که پرستاران با میزان ساعات کاری کمتر در هفته، دارای عملکرد مطلوب­تری بودند (008/0P=) و همچنین پرستاران با سطح تحصیلات بالاتر به طور بسیار مثبت و معنادار (001/0> P)، دارای عملکرد شغلی بهتری بودند.     نتایج مطالعه حاضر نشان داد سطح تحصیلات پرستاران و میزان ساعات کاری ایشان در هفته، بر عملکرد شغلی آنان اثرگذار بوده است.  بنابراین ضروری است در بخش­هایی از بیمارستان که عملکرد شغلی پرستاران از حساسیت بالاتری برخوردار است، پرستارانی با سطح تحصیلات بالاتر انتخاب و میزان ساعات کاری ایشان در هفته به میزان کمتری تنظیم گردد. نتیجه گیری با توجه به نتایج مطالعه حاضر، میتوان اظهار داشت که برای داشتن عملکرد شغلی مطلوب توسط پرستاران شاغل در سیستمهای درمانی کشور ایران، باید به سطح تحصیالت و دانش علمی پرستاران توجه ویژهای نمود و میتوان با برگزاری دورههای بازآموزی بالینی، انتظار عملکرد مطلوبتری از آنها داشت. همچنین بهتر است سیاستگزاران این حیطه، برای داشتن پرستارانی با عملکرد شغلی مطلوب، بویژه در بخشهای حساستر بیمارستان، برنامهریزیهای اساسی در جهت تنظیم میزان ساعات کاری پرستاران را در دستور کار خود قرار دهند....
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس

ایمنی یکی از مهم ترین مباحث در بهداشت حرفه ای و به طور کلی طب کار به حساب می‌آید. امروزه کلیه سازمان‌ها و شرکت‌ها اقداماتی جهت افزایش ایمنی کارکنان خود جهت بهبود سلامت شغلی آنان انجام می‌دهند. ایمنی در محیط‌های درمانی بسیار اهمیت دارد. یکی از مباحث زیرشاخه ایمنی در بیمارستان ها ایمنی گازهای طبی است چراکه در صورت عدم توجه به آن نه تنها حوادث جبران ناپذیری برای کارکنان پیش خواهد آمد بلکه زندگی بیماران را با خطر جدی مواجه می‌کند. گازهای طبی مهم و پر استفاده در بیمارستان‌ها شامل کلیه گازهای بیهوشی، گازاکسیژن، دی اکسیدکربن و هوای فشرده است.  در ادامه از این مطلب وبلاگ مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس خطرات ناشی از گازهای طبی را بررسی می‌کنیم. دی اکسیدکربن غلظت این گاز در مصارف طبی باید 99 % باشد و میزان غلظت گاز منو اکسیدکربن در آن نباید از 10 پی پی ام تجاوزکند. زیرا در غلظتهای بیشترا گر در مجاورت سلولهای پوششی ریه قرارگیرد ایجاد مسمومیت و خفگی می کند. نیتروژن اکسید NO2  این گاز در اعمال بیهوشی استفاده می شود.استنشاق این گاز با مخلوط اکسیژن باعث بیهوشی می شود و درجه خلوص آن باید حداقل 99% باشد. از ناخالصی‌های موجود در این گاز میتوان به منو اکسیدکربن و اکسیدهای بالاتر نیتروژن اشاره کرد. این اکسیدها در غلظت‌های بیش از 50 پی پی ام رفلکس تنفسی را از بین برده باعث گرفتگی حنجره، سیانور و بالاخره مرگ می شود. به دلیل استفاده هم زمان از این گاز و اکسیژن در بیهوشی و با توجه به مقدار جریان هر دو گاز در واحد زمان باید از غلظت مناسب و استاندارد این گاز مطمئن بود. کاهش غلظت در بیهوشی ها باعث می شود که سرعت عمل گاز پایین آمده و بیهوشی در مدت طولانی‌تر شدن عمل، بیمار را بی طاقت و اعتراض بدون کلام خود را با بی تابی و برافروختگی چهره بیان کند. اکسیژن  اکسیژن رامی توان از طریق تجزیه هوا تهیه کرد. این گاز پرمصرف ترین گاز طبی در بیمارستان است و جهت ادامه حیات در اکثر بخشهای بیمارستان ازجمله اتاقهای بستری،اتاق عمل، اتاق مراقبت پس از عمل یعنی ریکاوری، بخش مراقبت بیماران قلبی، بخش نوزادان، بخش زایمان و اورژانس کاربرد دارد. این گاز از لحاظ انفجاری و احتراق بسیار خطرناک است و واکنش آن با هیدروژن بسیار گرماده است. در بیهوشی به علت کاربرد هم زمان اکسیژن و اکسید نیتروژن غلظت این گاز باید حداقل 99% باشد زیرا درصورت استفاده از غلظت‌های پایین تر باید شدت جریان را افزایش داد که در این صورت اکسیژن پرتابل زودتر تمام می شود و در صورت اشتباه تکنسین بیهوشی احتمال بروز خطر برای بیمار افزایش می‌یابد....
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس

احتمالاً شما نیز در مصاحبه‌های شغلی و استخدام مراکز مختلف با طب کار آشنا شده‌اید. این واژه که به عنوان بهداشت شغلی نیز شناخته می‌شود بر درمان بیماری‌هایی که ناشی از کار هستند و یا آسیب‌های حین کار تمرکز دارد. این معالجات و معاینات ممکن است قبل از شروع به کار به‌عنوان یکی از مراحل استخدام انجام شود و به طور انحصاری مختص افراد شاغل نمی‌باشند. یکی از این معاینات، معاینات چشم در طب کار است که در همه‌ی شغل‌ها، به ویژه برای شغل‌هایی که نیاز به تمرکز بیشتر چشم دارند، ضروری می‌باشد. در این مقاله به بررسی انواع غربالگری‌های قبل از استخدام و معاینات چشم خواهیم پرداخت. طب کار چیست؟ این شاخه از پزشکی بالینی بر سلامت، شناسایی یا مدیریت آسیب‌ها و خطرات سلامتی تمرکز دارد که افراد ممکن است در محیط کار با آن‌ها مواجه شوند. علاوه بر این، تضمین می‌کند که در محل کار، کارفرمایان از قوانین مربوط به ایمنی محل کار پیروی می‌کنند. ایمنی محیط کار و سلامت کارکنان تحت تأثیر عوامل مختلفی است که توسط بهداشت شغلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. طب کار اهداف خاصی را دنبال می‌کند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: - اطمینان از ایمنی در محل کار و شناسایی خطرات احتمالی - جلوگیری از آسیب‌های شغلی - بررسی سلامت کارکنان از این نظر که آیا برای کار مناسب هستند یا خیر - تشخیص و درمان بیماری‌هایی که از کار نشات می‌گیرند - اجرای برنامه‌های بهداشتی در محیط کاری رشته‌های مختلفی از جمله فیزیوتراپی و توان‌بخشی، روانشناسی، چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، سلامت عمومی و بهداشت محیط و... با یکدیگر ترکیب شده‌اند تا این اهداف محقق شوند. با توجه به اهمیت شغل متخصصان پزشکی که در زمینه‌ی بهداشت شغلی فعالیت می‌کنند، توانایی آن‌ها در تمام زمینه‌های پزشکی بالینی بسیار حائز اهمیت است.  پزشکانی که در این حوزه تخصص دارند و آموزش دیده‌اند آسیب‌های ناشی از کار را نسبت به سایر پزشکان به طور قابل توجهی بهتر تشخیص داده و درمان می‌کنند. این پزشکان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از بسیاری از مشاغل محسوب می‌شوند، چرا که بسیاری از افراد بیشتر ساعات روز (بیشتر از 8 ساعت) را در محل کار به سر می‌برند و سلامت آن‌ها نقش مهمی در جامعه ایفا می‌کند. زمان مراجعه به طب کار بر اساس قوانین بهداشت شغلی در بسیاری از کشورهای دنیا، شرکت‌ها موظف هستند تا متخصصانی را برای ارزیابی سلامت کارکنان خود استخدام کنند، ایران نیز از این قوانین مستثنا نیست و بیشتر مشاغل دارای معاینات طب کار هستند. پس لازم است قبل از استخدام معاینات بدو استخدام و در طول کار معاینات ادواری را انجام دهند. بهتر است تا مشاغل قبل از وقوع حوادث و یا بیماری، پزشکی ماهر که آموزش دیده است استخدام کنند تا از کارکنان خود محافظت کرده و از برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه پیروی کنند. برخی از مشاغل ممکن است یک پزشک تائید شده را به صورت دائمی و بخشی از تیم خود استخدام کنند اما ممکن است برخی دیگر از این پزشک‌ها در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های شخصی نیز مشغول به کار باشند. به طور کلی برای ایمنی کارکنان سه راه پیشنهاد می‌شود: - معاینات و غربالگری‌های قبل از استخدام: این کار باعث می‌شود کارکنان مناسب استخدام شده و افراد در معرض خطر شناسایی شوند. - انجام معاینات ادواری به صورت مرتب جهت پیشگیری از آسیب‌ها و بیماری‌های ناشی از کار: غربالگری‌هایی که برای افراد مشغول به کار انجام می‌شود باعث می‌شود کارکنان در برابر خطرات کار خود محافظت شوند. - آموزش کارکنان: وجود افراد متخصصی که دارای یک رویکرد مشاوره‌ای باشند در پیشگیری از آسیب‌ها نیز مؤثر است. غربالگری‌های انجام شده در طب کار امروزه بسیاری از کارفرمایان قبل از استخدام به آزمایش‌هایی پزشکی از جمله غربالگری‌های دارویی، آزمایش‌های بینایی و حتی آزمایش‌های کامل فیزیکی نیاز دارند. آزمایش‌های فیزیکی مشابه چکاب سالیانه‌ی شما هستند اگرچه ممکن است بنا بر نیازهای شغلی، آزمایش‌های فشارخون، ارزیابی فعالیت قلب و ریه‌ها، دستگاه گوارش و... نیز مورد نیاز باشند. برای مثال رانندگان اغلب برای دریافت گواهی‌نامه و حفظ آن باید مدارک فیزیکی کامل از جمله تست بینایی، ارزیابی شنوایی را همراه داشته باشند. به طور کلی غربالگری‌هایی که انجام می‌شوند بر اساس نیازهای آینده‌ی شغلی شما هستند و تنوع مختلفی می‌توانند داشته باشند، برای مثال برای کسب برخی از شغل‌ها نیاز است تا شما ارزیابی‌های روان‌شناختی شما نتایج خوبی را نشان دهند. معاینات چشم در طب کار یکی از معایناتی که در طب کار انجام می‌شود، معاینات چشم است. بررسی عملکرد چشم برای همه‌ی شغل‌ها ملاک استخدام نیست و همه‌ی شرکت‌ها این کار را انجام نمی‌دهند. بینایی یک کارمند برای برخی از مشاغل ازجمله پزشکان، خلبانان، پلیس‌ها، معلم‌ها، کسانی که در حمل‌ونقل کار می‌کنند و... بسیار مهم است. قانون اینکه یک شرکت قبل از استخدام معاینه‌ی چشم را انجام دهد یا خیر در پاسخ به این سوال است که آیا اختلال در بینایی یک کارمند، ایمنی کسی را به خطر می‌اندازد یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوال (بله) باشد بررسی جامع بینایی باید اجباری باشد. بنابر این می‌توان گفت قوانین جهانی این اجازه را به یک کارفرما داده‌اند تا برای اینکه اطمینان حاصل کند متقاضیان کار توانایی انجام وظایف خود را دارند از آن‌ها نتایج ارزیابی چشم را بخواهد. این نتایج ممکن است قبل از استخدام و یا در زمانی که فرد مشغول به کار است از او خواسته شوند. در برخی شغل‌های حساس نتایج طب کار برای معاینات چشم هر یک یا دو سال یک‌بار خواسته می‌شوند. بسته به نیاز شغل آزمون‌های مختلف چشمی از فرد گرفته می‌شود که در آن‌ها کوررنگی، دید نزدیک یا دور، حدت بینایی و وضوح چشم را بررسی می‌کنند. غربالگری‌های چشمی همواره برای رد کردن یک متقاضی نیستند و می‌توانند برای برطرف کردن نقص چشم‌ها انجام شوند، این امر می‌تواند عملکرد کارکنان را افزایش دهد. بسیاری از مشاغل که حساس هستند و نیازمند افرادی با توانایی‌های بالا برای انجام وظایف هستند قبل از استخدام افراد متقاضی را به طب کار رجوع می‌دهند تا سلامت آن‌ها از جنبه‌های مورد نیاز بررسی شود. حتی برخی از مشاغل این پروسه را با فاصله‌های یک تا دوساله تکرار می‌کنند تا از سلامت و ایمنی افراد و محیط کار اطمینان حاصل کنند. یکی از غربالگری‌هایی که از اهمیت بالایی برخوردار است معاینات چشم می‌باشد؛ مانند سایر معاینات که نیازمند افراد متخصص و آموزش‌دیده است، غربالگری‌های چشم نیز توسط پزشکان و اپتومتریست‌های بسیار باتجربه انجام می‌گیرد....
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس

طب کار شاخه ای تخصصی از علم پزشکی است که به بررسی بیماری های ناشی و مرتبط با مشاغل گوناگون ازجهت تشخیص، درمان و پیشگیری از وقوع آنها می پردازد. همچنین مباحث مرتبط با ارتقای بهداشت محیط های شغلی و بررسی آمارهای بهداشتی سلامت شغلی از دیگر موضوعات مطرح در این رشته است. در این مطلب از مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس ما همراه باشید تا به بررسی وظایف و اعمال متخصصان این رشته بپردازیم و بدانیم که چه زمانی باید به متخصص طب کار مراجعه نمود. متخصص طب کار کیست؟ طب کار شاخه‌ای از پزشکی است که بر آسیب‌های ناشی از کار تمرکز دارد. طب کار که بخشی از آن بهداشت حرفه‌ای و بخشی دیگر مربوط به مباحث ایمنی کار می‌شود بر پیشگیری از آسیب‌های ناشی از کار و سلامت کارگران تمرکز دارد. متخصص طب کار آموزش حرفه‌ای، مهارت و تبحر لازم برای ارائه توصیه های لازم در مدیریت بالینی افراد در محیط کار و اثر فاکتورهای محیطی و مواجهات شغلی کلی آن محیط را دارا می‌باشند. یک متخصص طب کار یک دوره 7 ساله پزشکی عمومی و یک دوره 3 ساله تخصصی طب کار را در دانشکده پزشکی گذرانده است. متخصص طب کار بعد از گذراندن دوره تخصص و آزمون بورد تخصصی، مدرک و مجوزهای لازم جهت احداث کلینیک طب کار را کسب می‌نماید.  وظایف متخصص طب کار کدام‌هاست؟ یک متخصص طب کار می‌تواند به صاحبین مشاغل کمک کند تا نواحی پر خطر شغلی که سلامت و ایمنی کارگران آنها را به مخاطره می اندازد را شناسایی نماید. این مسئله خود باعث کاهش آسیبهای شغلی و بیماریهای محیط کار و نیز کاهش هزینه‌ های مربوط به غرامتهای مربوط به سلامتی کارگران و ضررهای ناشی از کارافتادگی نیروهای ماهر کاری، کمک خواهد نمود. در صورت آسیب دیدن شاغلین در هر حرفه‌ای، متخصص طب کار می‌تواند توصیه های لازم جهت کاهش دوره بهبود آنان ارائه نماید و نیز وضعیت آنها جهت تشخیص هرگونه خطر احتمالی و مستمر برای سلامت آنها در محیط کار را ارزیابی نماید. خدمات طب کار و سلامت شغلی همچنین به شرکت‌ها در مدیریت  غیبت‌های کوتاه مدت و بلند مدت کارگران کمک مینماید. چه زمانی باید به متخصص طب کار مراجعه نمود؟ هریک از شاغلین ممکن است در طول دوره کاری خود به علل مختلف بارها متخصصین طب کار را ملاقات نمایند. برخی از این علل عبارتند از: - جهت انجام معاینات بدو استخدام قابل انجام در مراکز تخصصی طب کار - برای انجام معاینات ادواری  - دریافت کارت سلامت رانندگان که برخی مراکز طب کار این خدمت را ارائه می‌نمایند - برای انجام معاینات بازگشت به کار. این معاینات زمانی انجام می‌شود که شاغلین به دنبال بیماری برای مدتی بیش از زمان استعلاجی معمول از محیط کار خود دور بوده اند. این معاینات برای سلامت کارگران و نشان دادن کارایی آنان برای شغل مربوطه به کارفرمایان انجام می‌گردد. به عبارت دیگر سود انجام این معاینات دوطرفه است. - ارزیابی جهت غرامت ازکارافتادگی - بررسی پرونده‌های شکایات شغلی کارفرمایان برای حفظ سلامت و بهره‌وری کارکنان خود و به حداقل رساندن هزینه‌های ناتوانی، با پزشکان طب کار مشورت می‌کنند. اگر کارمندان دچار آسیب، قرار گرفتن در معرض یا بیماری ناشی از کار شوند، یا اگر فکر می‌کنند ممکن است در معرض آسیب یا بیماری ناشی از کار باشند، ممکن است به پزشک متخصص طب کار مراجعه کنند.  پزشکان طب کار انواع بیماری‌ها و آسیب ها را درمان می‌کنند و در صورت لزوم بیماران را به سایر متخصصان ارجاع می‌دهند. سخن آخر مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس با تجربه خود در زمینه معاینات طب کار و بهره‌گیری از پزشکان متخصص طب کار و کارشناسان زبده آماده عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت انجام معاینات طب کار مانند معاینات بدو استخدام، معاینات ادواری و... است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس مراجعه و یا با تلفن‌های مرکز تماس حاصل فرمایید....
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس

حتما در مورد طب کار و معاینات بدو استخدام شنیده‌اید. هدف از این علم که خود شاخه‌ای از علم پزشکی است، ارتقای سلامت افراد شاغل می‌باشد. ‌یکی از مواردی که متخصصان این حیطه پیشنهاد می‌کنند، معاینات پیش از استخدام است.  معاینات بدو استخدام شامل دسته‌ای از معاینات هستند که سلامت جسمی و روانی افراد و تناسب آنان با شغل مربوطه را مورد بررسی قرار می‌دهند و قبل از استخدام توصیه می‌شود تا حتما انجام گیرند. در این مقاله به بررسی اهمیت، مزایا، مؤلفه‌ها و اعتبار معاینات بدو استخدام می‌پردازیم. اهمیت معاینات بدو استخدام معاینات بدو استخدام اغلب بخشی از فرآیند استخدام است و می‌تواند شامل انواع آزمایشات معاینات فیزیکی کامل و برخی تست‌های پاراکلینیکی باشد. این معمولاً آخرین مانعی است که یک کارگر باید قبل از استخدام رسمی در یک شغل از آن عبور کند. این معاینه در درجه اول برای ایمنی در محل کار استفاده می‌شود. اغلب اتفاق می‌افتد که ممکن است فرد از شرایط خاصی آگاه نباشد و معاینه این موضوع را مورد توجه او قرار دهد. معاینات بدو استخدام فرد را قادر می‌سازد تا اقدامات لازم را جهت درمان سریع بیماری‌های احتمالی انجام دهد. همچنین باعث پیشگیری از به خطر انداختن ناآگاهانه کارمند جدید یا کارکنان فعلی خواهد شد. بر اساس قوانین طب کار استخدام و یا عدم جذب کارمند جدیدالورود مشروط بر نتیجه این معاینات خواهد بود. همچنین تمام اطلاعات باید محرمانه باشد. (فردی که تحت معاینه قرار می‌گیرد حق دارد از نتایج مطلع شود).  مزایای معاینات بدو استخدام چنان‌چه گفتیم، بر اساس قوانین طب کار باید معاینات خاصی در بدو استخدام افراد در شرکت‌ها انجام شوند. به طور خاص، برخی از مزایای معاینات بدو استخدام عبارتند از: • بررسی سلامت عمومی پرسنل جدیدالورود در هر شغل • بدست آوردن اطلاعات جامع در خصوص سلامتی افراد در ابتدای ورود به شغل و امکان مقایسه آن با معاینات ادواری  • تدوین پرونده پزشکی برای هر فرد شاغل در محل کار و استفاده از آن جهت ارائه به مراجع قانونی در صورت لزوم • به کارگیری هر فرد متناسب با توانمندی‌های او در هر شغل  مؤلفه‌های معاینات بدو استخدام معاینات بدو استخدام در یک محیط بالینی توسط متخصصان طب کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای آموزش دیده انجام می‌شود که طیف وسیعی از مؤلفه‌ها را آزمایش می‌کنند. این‌ها بسته به صنعت، شرکت و الزامات نقش متفاوت است، اما معمولاً ترکیبی از چند مورد است. مؤلفه‌های معمول در معاینات بدو استخدام شامل موارد زیر اند: • قد، وزن، شاخص توده بدنی  (BMI) • معاینه‌ی قلبی عروقی (بررسی قلب، فشار خون، نبض) • معاینه کامل اسکلتی عضلانی شامل دامنه‌ی حرکتی جامع • معاینه‌ی سیستم عصبی مرکزی • آزمایش ادرار برای دیابت یا اختلالات کلیوی و آزمایشات خون جهت بررسی مشکلات مختلف • معاینه تنفسی • ارزیابی بینایی از جمله کوررنگی برخی شرایط و ارزیابی‌های خاص نیز وجود دارند که شامل موارد زیر اند: • شنوایی سنجی (تست شنوایی، از جمله سازگاری صوتی) • اسپیرومتری (تست ارزیابی عملکرد ریه) • آزمایش اعتیاد (در صورت درخواست کارفرما) زمان انجام معاینات بدو استخدام و اعتبار آن معاینات بدو استخدام اکنون از نظر بسیار از شرکت‌ها بنابر دلایلی که در فوق شرح دادیم، الزامی است. باید دانست که این معاینات را باید حداکثر تا دو ماه از استخدام انجام داد. با این‌حال، بسیاری معتقد اند که بهتر است این معاینات را قبل از شروع کار و دقیقا قبل از استخدام انجام دهند.  مسأله‌ای که مطرح است و چیزی که اغلب فراموش می‌شود این است که این نوع از معاینات تا چه زمانی اعتبار دارند؟ اعتبار این معاینات اغلب تا یکسال در نظر گرفته می‌شود و باید توجه داشت که هر سال یکبار معاینات تکرار شوند تا سلامت کارگر در هر مرحله مورد ارزیابی قرار گیرد و مشکلات موجود آشکار گردند. طب کار همیشه بر سلامت افراد شاغل تأکید دارد. لذا انجام معاینات بدو استخدام باید به‌ عنوان معایناتی مهم و ضروری در نظر گرفته شود. امروزه، در بسیاری از شرکت‌هایی که از قوانین طب کار پیروی می‌کنند، انجام این معاینات جزو موارد ضروری در نظر گرفته می‌شود. اگرچه ارزیابی‌های پزشکی قبل از استخدام مهم هستند، اما نتیجه ارزیابی سلامت تنها یکی از اجزای فرآیند استخدام است. فاکتورهای زیادی وجود دارد که کارفرمایان هنگام رسیدگی به درخواست کار در نظر می‌گیرند. متخصصین طب کار یا کارشناسان بهداشت حرفه‌ای که ارزیابی پزشکی را انجام می‌دهد می‌توانند توصیه‌هایی را برای مناسب بودن فرد متقاضی برای این شغل ارائه دهد. با این حال، این به صلاحدید کارفرمایان است که آیا مایل به ادامه روند استخدام هستند یا خیر. جمع‌بندی در این مقاله گفته شد که در بسیاری از صنایع و محیط‌های کاری، ارزیابی‌های پزشکی و معاینات بدو استخدام بخشی ضروری از فرآیند استخدام در نظر گرفته می‌شود. این معاینات قبل یا در ماه‌های اولیه استخدام، کارفرمایان را قادر می‌سازند تا کارگرانی را استخدام کنند که بتوانند به خوبی وظایف محوله را انجام دهند. مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس با تجربه خود در زمینه معاینات طب کار و بهره‌گیری از پزشکان و کارشناسان زبده آماده عقد قرارداد با کلیه سازمان‌ها و ارگان‌ها جهت انجام معاینات طب کار مانند معاینات بدو استخدام، معاینات ادواری و... است. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به سایت طب کار سلامت سام پارس به آدرس https://samparstebekar.com مراجعه و یا با تلفن‌های مرکز تماس حاصل فرمایید....
TOP