کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

نویسنده
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر وب
مرکز تخصصی طب کار سلامت سام پارس
سجاد جلیلیان
دکتر وب
دکتر وب
دکتر وب
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
کلینیک  ختنه نوزادان تهران
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر بالوی
دکتر نسا هاشمی
دکتر محمد حسین سپهریان
حمیدرضا سلطانی
سعید رئیس زاده
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر محمد حسین سپهریان
افشین نجفقلی دوست
شايعه و انگيزه هاي رواني آن(قسمت اول)

ميزان رواج شايعه (R) تقريبا برابر است با حاصل ضرب اهميت (i) در ابهام(a) موضوع مطروحه در آن شايعه. هر آينه ابهام يا اهميت صفر باشد شايعه اي وجود نخواهد داشت.
دکتر محمد حسین سپهریان
دکتر شکوفان علیزاده
نمایش بیشتر