کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

از نیمه دوم قرن بیستم، انواع متفاوتی از روان درمانی های تحلیلی کوتاه مدت توسط مالان (1963)، سیفنیوز (1979)، دوانلو (1980)، استراپ و بایندر (1984)، پولاک و هورنر (1985)، دی جونگ (1994) و استادتر (1996) تدوین شده است (استادتر، 2009). روان درمانی های تحلیلی کوتاه مدت ویژگی های مشترک نظریه های اصلی مکتب روان تحلیلی یعنی روان شناسی سایق، روانشناسی ایگو، روانشناسی رابطه با ابژه، نظریه دلبستگی و روانشناسی خود را دربر دارند. از دیدگاه روان تحلیلی، ساختارهای زیربنایی شخصیت نقش مهمی در شکل گیری و تداوم نشانگان روان شناختی از جمله افسردگی ایفا می کنند. به همین دلیل رویکرد های روان تحلیلی به منظور درمان نشانگان روان شناختی روی روابط بین فردی، احساسات، امیال، افکار، خواسته ها و انگیزه های ناخودآگاه تمرکز می کنند (هرسوگ، 2010). تمرکز روان درمانی های تحلیلی کوتاه مدت روی به خودآگاه آوردن خلق، شناخت، رفتارها و روابط ناخودآگاهی است که نشانگان روانشناختی و مشکلات ارتباطی را شکل می دهد. هدف اولیه روان درمانی های تحلیلی کوتاه مدت، کاهش نشانگان است. از این لحاظ روان درمانی های تحلیلی کوتاه مدت تفاوتی با سایر رواندرمانی های کوتاه مدت از قبیل درمان شناختی ـرفتاری  یا درمان حمایتی ندارد. هدف ثانویه رواندرمانی های تحلیلی کوتاه مدت تغییر شخصیت البته در چارچوب زمانی درمان است. منظور از تغییر شخصیت، کاهش آسیب پذیری و افزایش انعطاف پذیری فرد است (عباس، 2002).


دکتر شیما شکیبا


متخصص روان شناسی بالینی 

تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 10:01 ب.ظ است.
TOP