کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

آمبلیوپی:کاهش یک طرفه یا دوطرفه  Best Corrected VA است که نتوان آن را به عیب ارگانیک خاصی در چشم یا Posterior Visual Pathway نسبت داد.


آمبلیوپی اشکال درCentral Visionاست.میدان بینائی پریفری طبیعی باقی می ماند.


تقسیم بندی:


1-استرابیسمیک:شایعترین فرم آمبلیوپی است. در مواردی که انحراف   Non Alternatingاست،ایجاد می شود.


2-آنیزومتروپیک آمبلیوپی:دومین علت شایع است.تفاوت عیب انکساری اصلاح نشده دو چشم اگر در افراد هیپروپ و آستیگماتیسم از 1-2D ودر افراد میوپ از -3Dبیشتر باشد،ایجاد آمبلیوپی می کند.


3-ایزوآمتروپیک آمبلوپیا: عیب انکساری اصلاح نشده در هر دو چشم می تواند ایجاد آمبلیوپی کند. هیپرویی بیش از +5D  و میوپی بیش از +10Dباعث ایجاد آمبلیوپی دو طرفه می شود.


4-Deprivation یا Disuse amblyopiaاوپاسیتی مدیای مادرزادی یا Early acquired می تواند باعث آمبلیوپی شود.این نوع آمبلیوپی کمتر شایع است ولی آسیب بیشتری می رساند و مشکل به درمان پاسخ می دهد.


درمان آمبلیوپی:در درمان آمبلیوپی در درجه اول بایستی عامل ایجاد کننده آمبلیوپی را برطرف کرد.در کاتاراکت های مادرزادی کاتاراکت بایستی بدون تاخیر و حداکثر 3-2ماه بعد از تولد عمل شود. در موارد دو طرفه  فاصله بین عمل دو چشم از3-1هفته نبایستی تجاوز کند.در مواردی که کاتاراکت تروماتیک زیر10-8سالگی ایجاد شده باشد،بایستی ظرف چند هفته عمل شود.در موارد عیب انکساری بایستی Full Cycloref را به بیمار داد.


Occlusion and Optical Degradation:


1-F.T.Pتمام طول روز چشم بسته باشد.از پد چشمی،لنزهای اوپک یا عینک های تیره می توان استفاده کرد. F.T.Pرا تنها در مواردی که Constant Deviation داشته باشیم می توان استفاده کرد.2-P.T.P یک تا چند روز چشم بسته و متعاقب آن یک تا دقیقه مطالعه در فاصله 33سانتی متری،XT نزدیک را اندازه گیری می کنیم که در  Simultanous -div-Excessانحراف XTنزدیک افزایش می یابد.


دکترJan Polsky اختلاف XTدور و نزدیک را مربوط به مقدار AC/A می داند ولی خیلی ها این تئوری را قبول ندارند،زیرا بیمارانی کهSimul -div-Excessدارند با روش Gradient AC/A ،بالایی نشان می دهند وبا درمان با عدسی منفی اختلاف XTدور و نزدیک کمتر می شود و بعد از جراحی به روش B.L.R.Recنیز اغلب در نزدیک صاف هستند وETنمی شوند و تفسیر آن بیشتر Relax شدن تقارب است تا AC/Aبالا.


دو سری بیمار را در انواع XT باید خوب شناخت:یک سری بیمارXTباAC/Aبالا مثلا در کسی که 35=XTو0=XTاست و بعد از بستن XTدور و نزدیک یکسان می شود و از طریق عدسی 3+در نزدیک XTاز خد5/7تا18پریسم بیشتر اضافه نمی شود وبا عدسی2-در دور از میزان XTدور کاسته نمی شود پس AC/Aبالا همراه نمی باشد.


(5/2=AC/Aپایین و6=AC/Aبالا فرض شده است).سری بعد بیماران XTبا Convergence insuf هستند که 2علت می تواند داشته باشد:1-کمبود-Convergence  Fusionalکه در آنها XTدور کم یا متوسط وXTنزدیک زیاد است و یا2—insuf acc-Convergence که در آنها XTدور نداریم و در نزدیک XTمتوسط داریم واگر با عدسی 3+که بعد از 1ساعت بستن در فاصله نزدیک جلوی چشم آنها قرار می دهیم فقط XTنزدیک 5-0پریسم اضافه می شود یعنی AC/Aکم است.حالت اول به درمان خوب جواب نمی دهدوحالت دوم به درمان خوب جواب می دهد،مثلا اگر کسی در دور0=XTوبا پریسم  Base out بعداز10 پریسم  دوبینی پیدا کند یعنی در واقع در نزدیک XT=35است که 10تای آن را فیوژن کرده است.


پیش آگهی جراحی AC/Aپایین بدتر است و بعد از عمل اول در دور ،ETو بعد به طرف XTخواهند رفت.اگر بیمار T.D.Fخوبی داشته باشد و Simulated. Convergence insufباشدکه علت آن نا معلوم است،جراحی مناسب اوL.R.Recاست و نباید آنها راM.R.Resکرد.دراین بیماران بعد از بستن چشم ها  XTدور بیشتر می شود و می توان آنها را   تشخیص داد.


چند روز باز باشد.میزان بستن از2-1ساعت در روز تا تمام طول روز به استثنای 2-1ساعت تفاوت و بستگی به میزان آمبلیوپی دارد.3-Penalization:قطره آتروپین 5.0%یا پماد آتروپین %1شبی یک بار در چشم سالم می ریزند،تا دید چشم سالم تار شود.بعضی از قطره 125.0 %Echothiophate Iodineدر چشم آمبلیوپ می ریزند که Near Visionرا تقویت می کنند.


افتادگی پلک

جراح پلک
تمامی زمان ها +5 است. زمان اکنون 10:40 ق.ظ است.
TOP