تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 13:11:00

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتخبرداد

ارسالدستگاهدیالیزبهمناطقسیلزدهکشورتامینوارسالداروهایموردنیازبیمارانپیوندیوکلیویساکندرمناطقسیلزدهکشور

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتازتامینامکاناتموردنیازجهتخدمترسانیبهبیمارانساکندرمناطقسیلزدهکشورخبردادوگفتتلاشهایوسيعیصورتگرفتهتاآسیبهایناشیازسیلدرمناطقمختلفکشوربرخدمترسانیبهبیمارانخاصتاثیرمنفینداشتهباشدواینتلاشهاهمچنانادامهدارد

دکترمهدیشادنوشدرگفتوگوباوبدا،درخصوصاقداماتانجامشدهتوسطوزارتبهداشتدرراستایخدمترسانیدرمانیبهبیماراندیالیزیساکندرمناطقسیلزدهکشور،اظهارکرددراینراستا،تلاششدپشتيبانيازماشینهايهمودیالیزاينمناطقتقويتشود 

ویافزوددستگاهدیالیزبهمنظورخدماترسانیبهمردمشهرستانسوسنگردارسالشدهکهبهصورتموقتدربیمارستانامامخمینیاهوازنصبشدهاستوبیماراندیالیزیسوسنگردیکهدرشهراهوازاسکانموقتدادهشدهاند،بامراجعهبهاینبیمارستانازخدماتدیالیزاستفادهميکنند

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتبیانکردبهمنظورخدماترسانیبهبیماراندیالیزیساکندرمناطقسیلزدهاستانگلستاننیزدستگاهدیالیزارسالشدهوایندستگاههادرحالحاضردرشهرگرگاناسکاندادهشدهودرحالخدمترسانیهستند

ویعنوانکردهمچنین،دستگاهدیالیزنیزبهشهرستانشوشجهتمقابلهباشرایطسیلاباختصاصدادهشدهاست

بهگفتهدکترشادنوش،علیرغموقوعسیلابهایوسیعدرروزهایاخیرخلليدرامرخدمترسانيدرمانيایجادنشد

ویگفتدرشهرستانپلدختربهدلیلمشکلاتپیشآمدهدرزمینهتامینآبسالم،سیستمتصفیهآببخشدیالیزدچارآسیبشدکهباپیگیریهايصورتگرفتهسیستمتصفیهآبمجددااحیاشدهوباکمکتانکرهایارتش،آبسالمبرایبخشدیالیزمراکزدرمانیپلدخترتامینشدالبته،پسازتثبیتشرایط،سیستمتصفیهآبجدیدبرایشهرستانپلدخترتامینخواهدشد

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرخصوصتامینداروهایموردنیازبیماراندیالیزیوپیوندی،تصریحکردداروهایموردنیازبیمارانپیوندیوکلیویساکندرمناطقسیلزدهکشورنیزتامینشدهودرصورتنیازدردسترسآنهاقرارمیگیردهمچنین،داروهایانعقادیخوننیزبرایتماممناطقسیلزدهبیشازحدنیازتامینشدهاست 

دکترشادنوشدرپایانتاکیدکردبهطورکلیتلاشهایبسیاریصورتگرفتهتاآسیبهایناشیازسیلدرمناطقمختلفکشوربرخدمترسانیبهبیمارانخاصتاثیرمنفینداشتهباشد،اینتلاشهاهمچنانادامهدارد

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٣١١شمارهخبر١٨٩٠٢١تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP