تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

کلاس رایگان روانشناسی

دستگاه های لیزر خانگی رفع موهای زائد تریا بیوتی

Posted: 2019-04-15 13:11:00

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتخبرداد

ارسالدستگاهدیالیزبهمناطقسیلزدهکشورتامینوارسالداروهایموردنیازبیمارانپیوندیوکلیویساکندرمناطقسیلزدهکشور

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتازتامینامکاناتموردنیازجهتخدمترسانیبهبیمارانساکندرمناطقسیلزدهکشورخبردادوگفتتلاشهایوسيعیصورتگرفتهتاآسیبهایناشیازسیلدرمناطقمختلفکشوربرخدمترسانیبهبیمارانخاصتاثیرمنفینداشتهباشدواینتلاشهاهمچنانادامهدارد

دکترمهدیشادنوشدرگفتوگوباوبدا،درخصوصاقداماتانجامشدهتوسطوزارتبهداشتدرراستایخدمترسانیدرمانیبهبیماراندیالیزیساکندرمناطقسیلزدهکشور،اظهارکرددراینراستا،تلاششدپشتيبانيازماشینهايهمودیالیزاينمناطقتقويتشود 

ویافزوددستگاهدیالیزبهمنظورخدماترسانیبهمردمشهرستانسوسنگردارسالشدهکهبهصورتموقتدربیمارستانامامخمینیاهوازنصبشدهاستوبیماراندیالیزیسوسنگردیکهدرشهراهوازاسکانموقتدادهشدهاند،بامراجعهبهاینبیمارستانازخدماتدیالیزاستفادهميکنند

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتبیانکردبهمنظورخدماترسانیبهبیماراندیالیزیساکندرمناطقسیلزدهاستانگلستاننیزدستگاهدیالیزارسالشدهوایندستگاههادرحالحاضردرشهرگرگاناسکاندادهشدهودرحالخدمترسانیهستند

ویعنوانکردهمچنین،دستگاهدیالیزنیزبهشهرستانشوشجهتمقابلهباشرایطسیلاباختصاصدادهشدهاست

بهگفتهدکترشادنوش،علیرغموقوعسیلابهایوسیعدرروزهایاخیرخلليدرامرخدمترسانيدرمانيایجادنشد

ویگفتدرشهرستانپلدختربهدلیلمشکلاتپیشآمدهدرزمینهتامینآبسالم،سیستمتصفیهآببخشدیالیزدچارآسیبشدکهباپیگیریهايصورتگرفتهسیستمتصفیهآبمجددااحیاشدهوباکمکتانکرهایارتش،آبسالمبرایبخشدیالیزمراکزدرمانیپلدخترتامینشدالبته،پسازتثبیتشرایط،سیستمتصفیهآبجدیدبرایشهرستانپلدخترتامینخواهدشد

رییسمرکزمدیریتپیوندودرمانبیماریهایوزارتبهداشتدرخصوصتامینداروهایموردنیازبیماراندیالیزیوپیوندی،تصریحکردداروهایموردنیازبیمارانپیوندیوکلیویساکندرمناطقسیلزدهکشورنیزتامینشدهودرصورتنیازدردسترسآنهاقرارمیگیردهمچنین،داروهایانعقادیخوننیزبرایتماممناطقسیلزدهبیشازحدنیازتامینشدهاست 

دکترشادنوشدرپایانتاکیدکردبهطورکلیتلاشهایبسیاریصورتگرفتهتاآسیبهایناشیازسیلدرمناطقمختلفکشوربرخدمترسانیبهبیمارانخاصتاثیرمنفینداشتهباشد،اینتلاشهاهمچنانادامهدارد

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٣١١شمارهخبر١٨٩٠٢١تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP