تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 09:17:00

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاتاکیدکرد

ضرورتاستمراراقداماتبهداشتیبرایپیشگیریازشیوعوبروزبیماری‌هایواگیردرمناطقسیل‌زدهکشور

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاگفتمردمسیلزدهدرجریانوقوعبحرانسیل،خانهوکاشانهخودراترککردهویاعزیزانیراازدستدادهانددراینافراد،احتمالابتلابهبیماری‌هایاضطرابیوافسردگیبیشتراستبنابراینبهمنظورافزایشتابآوریوحفظروحیه،لازماستمراقبتهایسلامتروانبرایاینافرادبهنحوشایستهانجامشوددراینراستااقداماتمتقضیازجملهاعزامتیمهایسلامترواناعمازروانپزشکوروانشناسبهمناطقدرگیرسیلومحلاسکانموقتمردم،صورتگرفتهاست

 

بهگزارشوبدا،دکتراسماعیلمطلقبااشارهبهاقداماتوزارتبهداشتبرایخدماترسانیبهسیل‌زدگاناستان‌هایلرستانوخوزستان،اظهارکردجمعیتیحدود۵۰۰هزارنفردر۲۶۰روستاو۶شهرستاندرخوزستان،تحتتاثیرمخاطراتسیلقرارگرفته‌‌اندوگرچهباتلاش‌هایمردمی،ارگان‌هایدولتیونیرو‌هایمسلحتاکنونآبواردخانه‌هایشهرینشدهاست،امابسیاریازافرادمنازلخودراترککردهودراردوگاه‌هایموقتمستقرشدهاند 

 

ویافزودبنابربرنامهریزیهایوزارتبهداشتودانشگاهعلومپزشکیاهواز،درهریکازایناردوگاه‌ها،یکپزشک،مراقبسلامت،کارشناسبهداشتمحیط،کارشناسبیماری‌واگیروکارشناستغذیهمستقرشده‌است 

 

دکترمطلقبیانکردبیمارانمبتلابهدیابت،فشارخون،بیماریهایصعبالعلاجوقلبیعروقیوهمچنین،گروههایحساسمانند،مادرانباردار،کودکانزیر۵سالوسالمندانتحتمراقبتویژهقراردارند

 

ویباابرازنگرانیدررابطهباشیوعبیماری‌هایواگیردار،تصریحکردتلاشمابرایپیشگیریازشیوعوبروزبیماری‌هایواگیرداربیشازهرچیزی،فراهمکردنامکانتهیهآبسالموبسته‌بندیشدهبهسیل‌زدگانبودهاستهمچنین،بربهداشتکمپ‌ها،ازنظربهداشتمحیط،چگونگیدفعفاضلابوپسماندها،سلامتتغذیهوروندپختوپزدرآشپزخانه‌ها،نظارتجدیداریم 

 

دکترمطلقبیانکردتاامروز،بیماری‌هایمیکروبیماننداسهال،اسهالخونی،وباوپونومونیمشاهدهنشدهاست

 

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرحوادثوبلایااضافهکرددرلرستاننیزوضعیترسیدگیبهبهداشتمردمسیلزدهمطلوباستوتمامیجمعیتمتاثرازسیلتحتکنترلهستندوتمامیکودکانزیر۵سالموردواکسیناسیونفلجاطفالقرارگرفتند،ضمناینکهواکسیناسیونسرخکبرایافراد۹ماهتا۱۵سالهدرمناطقیکهپوششواکسیناسیونآنهازیر۹۰درصدبوده،انجامشدهاستاینپوششومراقبتبرایاتباعخارجیساکناینمناطقنیزصورتگرفتهاست

 

ویادامهدادتمامیویزیت‌ها،درمانودارو‌هاودارو‌هایمکملتاانتهایبحرانسیلبرایسیل‌زدگانرایگانبودهواگربیماریبهسطح۲خدماتیعنیخدماتبیمارستانینیازداشتهباشد،توسطآمبولانس‌های۱۱۵اورژانسبهبیمارستان‌هایمشخصشدهارجاعدادهشدهودرمانآنهاپیگیریمی‌شود

 

بنابرگزارشایکنا،دکترمطلقبااشارهبهوجوددستورالعمل‌هایخاصدرشبکهبهداشتودرمان،خاطرنشانکردیکسریدستورالعمل‌هاثابتبودهوبعضیازدستورالعمل‌هانیزمخصوصمناطقخاصاستباتوجهبهاینکهممکناستدرگلستانیالرستانبیماریسینهپهلوبیشترباشد؛مابراساسدستورالعملبیماری‌هایسندرومیکاقداماتمراقبتسلامتراپیشمی‌بریم

 

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرحوادثوبلایا،افزوددرخوزستانباتوجهبهخطروجودموادشیمیاییبیماریپوستیشایع‌تراستکهپیشگیریودرمانبیمارینیزبراساسپروتکلودستورالعملویژهاینمناطقاجراییمی‌شودباتوجهبهگرمایخوزستانوتداوموضعیتموجودبررسی‌هاومراقبت‌هایلازمانجاممی‌شودکهافراددچاراینقبیلبیماریهانشود 

 

دکترمطلقدررابطهبامراقبتهایسلامترواندرمناطقسیل‌زدهنیزاظهارکردمردمسیلزدهدرجریانوقوعبحرانسیل،خانهوکاشانهخودراترککردهویاعزیزانیراازدستدادهانددراینافراد،احتمالابتلابهبیماری‌هایاضطرابیوافسردگیبیشتراستبنابراینبهمنظورافزایشتابآوریوحفظروحیه،لازماستمراقبتهایسلامتروانبرایاینافرادبهنحوشایستهانجامشوددراینراستااقداماتمتقضیازجملهاعزامتیمهایسلامترواناعمازروانپزشکوروانشناسبهمناطقدرگیرسیلومحلاسکانموقتمردم،صورتگرفتهاستهمچنین،برایبیمارانیکهپیشازسیلدچاربیماری‌هاواختلالاتروانپزشکیبوده‌اندنیزمراقبانسلامتروانتعیینشدهکههماکنوندرکمپ‌هاحضوردارندوباخانواده‌هایبیماراندرارتباطهستنددراینزمینهنیزاگرمواردیوجودداشتهباشد،طبقپروتکلتعیینشدهعملکردهواگرنیازباشدبهسطوحتخصصی‌ترارجاعدادهمیشوند

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٩١٧شمارهخبر١٨٩٠٤٥تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP