تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-16 09:17:00

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاتاکیدکرد

ضرورتاستمراراقداماتبهداشتیبرایپیشگیریازشیوعوبروزبیماری‌هایواگیردرمناطقسیل‌زدهکشور

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرمدیریتکاهشخطربلایاگفتمردمسیلزدهدرجریانوقوعبحرانسیل،خانهوکاشانهخودراترککردهویاعزیزانیراازدستدادهانددراینافراد،احتمالابتلابهبیماری‌هایاضطرابیوافسردگیبیشتراستبنابراینبهمنظورافزایشتابآوریوحفظروحیه،لازماستمراقبتهایسلامتروانبرایاینافرادبهنحوشایستهانجامشوددراینراستااقداماتمتقضیازجملهاعزامتیمهایسلامترواناعمازروانپزشکوروانشناسبهمناطقدرگیرسیلومحلاسکانموقتمردم،صورتگرفتهاست

 

بهگزارشوبدا،دکتراسماعیلمطلقبااشارهبهاقداماتوزارتبهداشتبرایخدماترسانیبهسیل‌زدگاناستان‌هایلرستانوخوزستان،اظهارکردجمعیتیحدود۵۰۰هزارنفردر۲۶۰روستاو۶شهرستاندرخوزستان،تحتتاثیرمخاطراتسیلقرارگرفته‌‌اندوگرچهباتلاش‌هایمردمی،ارگان‌هایدولتیونیرو‌هایمسلحتاکنونآبواردخانه‌هایشهرینشدهاست،امابسیاریازافرادمنازلخودراترککردهودراردوگاه‌هایموقتمستقرشدهاند 

 

ویافزودبنابربرنامهریزیهایوزارتبهداشتودانشگاهعلومپزشکیاهواز،درهریکازایناردوگاه‌ها،یکپزشک،مراقبسلامت،کارشناسبهداشتمحیط،کارشناسبیماری‌واگیروکارشناستغذیهمستقرشده‌است 

 

دکترمطلقبیانکردبیمارانمبتلابهدیابت،فشارخون،بیماریهایصعبالعلاجوقلبیعروقیوهمچنین،گروههایحساسمانند،مادرانباردار،کودکانزیر۵سالوسالمندانتحتمراقبتویژهقراردارند

 

ویباابرازنگرانیدررابطهباشیوعبیماری‌هایواگیردار،تصریحکردتلاشمابرایپیشگیریازشیوعوبروزبیماری‌هایواگیرداربیشازهرچیزی،فراهمکردنامکانتهیهآبسالموبسته‌بندیشدهبهسیل‌زدگانبودهاستهمچنین،بربهداشتکمپ‌ها،ازنظربهداشتمحیط،چگونگیدفعفاضلابوپسماندها،سلامتتغذیهوروندپختوپزدرآشپزخانه‌ها،نظارتجدیداریم 

 

دکترمطلقبیانکردتاامروز،بیماری‌هایمیکروبیماننداسهال،اسهالخونی،وباوپونومونیمشاهدهنشدهاست

 

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرحوادثوبلایااضافهکرددرلرستاننیزوضعیترسیدگیبهبهداشتمردمسیلزدهمطلوباستوتمامیجمعیتمتاثرازسیلتحتکنترلهستندوتمامیکودکانزیر۵سالموردواکسیناسیونفلجاطفالقرارگرفتند،ضمناینکهواکسیناسیونسرخکبرایافراد۹ماهتا۱۵سالهدرمناطقیکهپوششواکسیناسیونآنهازیر۹۰درصدبوده،انجامشدهاستاینپوششومراقبتبرایاتباعخارجیساکناینمناطقنیزصورتگرفتهاست

 

ویادامهدادتمامیویزیت‌ها،درمانودارو‌هاودارو‌هایمکملتاانتهایبحرانسیلبرایسیل‌زدگانرایگانبودهواگربیماریبهسطح۲خدماتیعنیخدماتبیمارستانینیازداشتهباشد،توسطآمبولانس‌های۱۱۵اورژانسبهبیمارستان‌هایمشخصشدهارجاعدادهشدهودرمانآنهاپیگیریمی‌شود

 

بنابرگزارشایکنا،دکترمطلقبااشارهبهوجوددستورالعمل‌هایخاصدرشبکهبهداشتودرمان،خاطرنشانکردیکسریدستورالعمل‌هاثابتبودهوبعضیازدستورالعمل‌هانیزمخصوصمناطقخاصاستباتوجهبهاینکهممکناستدرگلستانیالرستانبیماریسینهپهلوبیشترباشد؛مابراساسدستورالعملبیماری‌هایسندرومیکاقداماتمراقبتسلامتراپیشمی‌بریم

 

مشاورمعاونبهداشتوزارتبهداشتدرحوادثوبلایا،افزوددرخوزستانباتوجهبهخطروجودموادشیمیاییبیماریپوستیشایع‌تراستکهپیشگیریودرمانبیمارینیزبراساسپروتکلودستورالعملویژهاینمناطقاجراییمی‌شودباتوجهبهگرمایخوزستانوتداوموضعیتموجودبررسی‌هاومراقبت‌هایلازمانجاممی‌شودکهافراددچاراینقبیلبیماریهانشود 

 

دکترمطلقدررابطهبامراقبتهایسلامترواندرمناطقسیل‌زدهنیزاظهارکردمردمسیلزدهدرجریانوقوعبحرانسیل،خانهوکاشانهخودراترککردهویاعزیزانیراازدستدادهانددراینافراد،احتمالابتلابهبیماری‌هایاضطرابیوافسردگیبیشتراستبنابراینبهمنظورافزایشتابآوریوحفظروحیه،لازماستمراقبتهایسلامتروانبرایاینافرادبهنحوشایستهانجامشوددراینراستااقداماتمتقضیازجملهاعزامتیمهایسلامترواناعمازروانپزشکوروانشناسبهمناطقدرگیرسیلومحلاسکانموقتمردم،صورتگرفتهاستهمچنین،برایبیمارانیکهپیشازسیلدچاربیماری‌هاواختلالاتروانپزشکیبوده‌اندنیزمراقبانسلامتروانتعیینشدهکههماکنوندرکمپ‌هاحضوردارندوباخانواده‌هایبیماراندرارتباطهستنددراینزمینهنیزاگرمواردیوجودداشتهباشد،طبقپروتکلتعیینشدهعملکردهواگرنیازباشدبهسطوحتخصصی‌ترارجاعدادهمیشوند

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٩١٧شمارهخبر١٨٩٠٤٥تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP