تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-16 09:11:00

برگزارينخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨

نخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨بهمنظوراجرایقانونمبارزهباقاچاقکالاوارزوپیگیریبرنامهجامعپیشگیریومبارزهباقاچاقکالاهایسلامتمحور،برگزارشد

بهگزارشوبدا،ایننشستبااولویتمقابلهباعرضهداروومکملدرعطاریهاوباشگاههایبدنسازیوبرنامهعملیاتیسالجاری،باحضوردکترعبداللههندیانی،معاونپیشگیریوکاهشتقاضایستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزونمایندگانیازوزارتبهداشت،وزارتورزشوجوانان،سازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان،سازمانتعزیراتحکومتی،نیرویانتظامیجمهوریاسلامیایران،دادسرایویژهجرائمپزشکیوداروییواداراتکلتخصصیسازمانبهمیزبانیدفتربازرسی،رسیدگیبهشکایاتوامورحقوقیسازمانغذاوداروبرگزارشد

 براساساینگزارش،درایننشست،ضمنارائهگزارشعملکردتاکیدشدکهدرابلاغدستورالعملانبار،توزیع،پخشونمایشگاههایسلامتمحورازسویسازمانغذاوداروتسریعشدهوتفاهمنامهمشترکبیندستگاههایدرگیرامضاواجراییشود

 دکترهندیانیدرایننشستبااشارهبهاینکهرویکردستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزپیشگیرانهبودهومقابلهدرمرحلهبعدقرارمیگیرد،عنوانکردبایدازظرفیتاعضایکمیتههایپیشگیریومقابلهباقاچاقودستگاههااستفادهکردتابهنتیجهمطلوببرسیم

 ویافزوداولویتبندیگروههایکالاییدراینراستاحائزاهمیتاستهمچنینبایدازظرفیتسندیکاهاواتحادیههانیزاستفادهکردتاپیشرفتحاصلشود

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٩١١شمارهخبر١٨٩٠٤٣تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP