تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 09:11:00

برگزارينخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨

نخستيننشستتخصصیپیشگیریومقابلهباقاچاقکالاهایسلامتمحوردرسال٩٨بهمنظوراجرایقانونمبارزهباقاچاقکالاوارزوپیگیریبرنامهجامعپیشگیریومبارزهباقاچاقکالاهایسلامتمحور،برگزارشد

بهگزارشوبدا،ایننشستبااولویتمقابلهباعرضهداروومکملدرعطاریهاوباشگاههایبدنسازیوبرنامهعملیاتیسالجاری،باحضوردکترعبداللههندیانی،معاونپیشگیریوکاهشتقاضایستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزونمایندگانیازوزارتبهداشت،وزارتورزشوجوانان،سازمانحمایتازمصرفکنندگانوتولیدکنندگان،سازمانتعزیراتحکومتی،نیرویانتظامیجمهوریاسلامیایران،دادسرایویژهجرائمپزشکیوداروییواداراتکلتخصصیسازمانبهمیزبانیدفتربازرسی،رسیدگیبهشکایاتوامورحقوقیسازمانغذاوداروبرگزارشد

 براساساینگزارش،درایننشست،ضمنارائهگزارشعملکردتاکیدشدکهدرابلاغدستورالعملانبار،توزیع،پخشونمایشگاههایسلامتمحورازسویسازمانغذاوداروتسریعشدهوتفاهمنامهمشترکبیندستگاههایدرگیرامضاواجراییشود

 دکترهندیانیدرایننشستبااشارهبهاینکهرویکردستادمرکزیمبارزهباقاچاقکالاوارزپیشگیرانهبودهومقابلهدرمرحلهبعدقرارمیگیرد،عنوانکردبایدازظرفیتاعضایکمیتههایپیشگیریومقابلهباقاچاقودستگاههااستفادهکردتابهنتیجهمطلوببرسیم

 ویافزوداولویتبندیگروههایکالاییدراینراستاحائزاهمیتاستهمچنینبایدازظرفیتسندیکاهاواتحادیههانیزاستفادهکردتاپیشرفتحاصلشود

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٩١١شمارهخبر١٨٩٠٤٣تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP