تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

کلاس رایگان روانشناسی

مشاوره تلفنی با روانشناس

Posted: 2019-04-15 17:03:00

وزیرارتباطاتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور

یکیازاهدافنظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوراست

وزیرارتباطاتگفتبایدببینیمهدفماازاستقراردولتالکترونیکونظامسلامتالکترونیکچیستیکیازاهدافمابرایاجراینظامسلامتالکترونیک،کمکبهبهبودمدیریتسلامتدرکشوربهمتولیومسئولسلامتیعنیوزارتبهداشتاست

بهگزارشوبدا،مهندسمحمدجوادآذریجهرمیدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورکهباحضوروزیربهداشتوجمعیازمدیراندووزارتخانهبهداشتوارتباطاتدرستادوزارتبهداشتبرگزارشد،اظهارداشتبایدبااستفادهازجمعآوریوتحلیلدادههابهمدیریتبهترسلامتکشورکمککنیمالبتهالکترونیکیکردنسلامت،بهصرفهجوییدرهزینههاومنطقیکردنتقاضاهاکهموردتاکیدرییسجمهوریاست،منجرمیشود

ویتصریحکردنظامسلامتالکترونیکباعثتسهیلاموربرایمردمدردریافتخدماتبهداشتیودرمانیمیشودوبیماراندرمراجعهبهپزشکانمیتوانندباارائهکدملیبهپزشکاجازهدهندکهازوضعیتسلامتیوسابقهبیماریآنهاآگاهیپیداکند

وزیرارتباطاتوفناوریاطلاعاتازشفافیتبهعنوانچهارمینهدفاجراینظامسلامتالکترونیکدرکشوریادکردوافزوددکترروحانیاولامسالازماخواستکهبرایماهسال،طرحالکترونیکماننداتصالکارتهایسوختبهکارتهایبانکیویااجرایکددستوریبرایآگاهیازوضعیتسبدکالاکهبرایمردمقابلاحساسوملموسباشد،اجراکنیم

مهندسجهرمیخاطرنشانکردنیازهایوزارتبهداشتازنظرنقاطفاقددسترسیبهاینترنت مرکزدادههارابرطرفمیکنیماماهمپوشانیبیمههابایدرفعواسنادپزشکیبایدالکترونیکیشوندتامردمراحتشوند

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٧٠٣شمارهخبر١٨٩٠٣٥تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP