تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 17:02:00

وزیربهداشتدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشور

پروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست

وزیربهداشتگفتاززمانیکهبهوزارتبهداشتآمدم،چندیننشستکارشناسیدرمورداجرایپروندهالکترونیکسلامتبرگزارکردیمودرزمانتصدیوزارتوپیشازآن،بارهابرایمشاهدهسامانههایسیب،ناب،پارساوسینابهاستانهایمختلفسفرکردهاماماپروندهالکترونیکسلامت،اولینزیرساختبرایورودبهپزشکیخانوادهونظامارجاعاست

بهگزارشوبدا،دکترسعیدنمکیدردومینجلسهشورایسیاستگذارینظامسلامتالکترونیککشورکهباحضوروزیرارتباطاتوفناوریاطلاعاتبرگزارشد،اظهارداشتاواخرسالگذشتهازسامانهپارسادربابلسربازدیدکردیمومهندسآذریجهرمیبههمراهتیممدیریتیوزارتارتباطاتیکروزپسازآنبهایناستانسفرکردهومشکلاترابررسیکردند

ویبابیاناینکهپروندهالکترونیکسلامتیکیازابزارهایمنطقیشدنارائهخدمتودرراستایدولتالکترونیکاست،افزوداولیناقدامیکهدرراستایاجرایپروندهالکترونیکسلامتدروزارتبهداشتکردم،انتخابمدیرملیپروژهنظامالکترونیکسلامتودراختیارگذاشتنابزارموردنیازآنیعنیمرکزفناوریاطلاعاتوزارتبهداشتبود

وزیربهداشتتاکیدکردبارییسجمهورقولدادهایمکهپروندهالکترونیکسلامتدرکشورتابهاربهسرانجامبرسدبنابراینبایدتقسیمکارکنیمکهسهموزارتبهداشتوارتباطاتکجااستالبتهبایدابتداپروندهالکترونیکسلامترااجراییودرگامهایبعدیفازهایدیگرآنرااجراکنیم

دکترنمکییادآورشدامروزنظامسلامتالکترونیکنهفقطبهمعنیپیادهسازیدولتالکترونیکوتسهیلامورمردماستبلکهیکابزاربراینظامارائهخدمتاستکهمیتواندموجبارتقایسطحسلامتیمردم،مصرفصحیحمنابعبهنفعاقشارفرودستجامعهوپرداختسوبسیدبهمستمدانوعدالتدرسلامتشود

ویخاطرنشانکرداجرایپروندهالکترونیکسلامتبهماکمکمیکندکهبیمارانرادردریافتخدماتردیابیکنیموحتیموعدواکسندرخانههایبهداشترابهصورتاتوماتیکیادآوریشودبنابرایناینسیستم،فوایدبسیارزیادیبرایمردم،نظامارائهخدمت،سیاستگذارانوجمهوریاسلامیدارد

وزیربهداشتضمنتاکیدبراهمیتبیاندستاوردهاینظامسلامتالکترونیک،گفتحتمابایددستاوردهایاجراینظامسلامتالکترونیکازجملهدرموردرفعهمپوشانیبیمههاومنطقیکردنهزینههابهجامعهعرضهشود

 

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٧٠٢شمارهخبر١٨٩٠٣٤تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP