تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

کلاس رایگان روانشناسی

دستگاه های لیزر خانگی رفع موهای زائد تریا بیوتی

Posted: 2019-04-15 15:29:00

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند

ویبیانکردشیوعبیماریهایناشیازحشراتکهبهانسانمنتقلمیشودباگرمشدنهوادرمناطقسیلزدهوجودداردوبایدمراقبافزایشسالکوحشراتجوندهباشیم

دکترگویااضافهکردبیشتریننگرانیدرمناطقسیلزده،شیوعبیماریهایواگیرازطریقآبوغذایآلودهاست،برایناساس،مردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیهمکاریکنندتااینبیماریهاافزایشپیدانکند

ویادامهدادکمکوهمکاریمردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیمستقردراینمناطقبرایجلوگیریازشیوعبیماریهایواگیربسیارمهماستوبایدباهمکاریمردمسیلزدهاجازهندهیماینبیماریهاافزایشیابند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبابیاناینکهآبشربتوزیعشدهبینمردمازطریقسازمانآبوفاضلابشهریوروستاییمراکزبهداشتیودرمانیکنترلمیشودواینکاربهصورتمداومادامهمییابد،افزودلازماستآبباسلامتتضمینشدهبهدستمردمبرسد،اگرمردمسیلزدهازآبآشامیدنیوحتیپختوپزمطمئننبودند،آنرااستفادهنکنندیابجوشانندوسپسمصرفکنند

بنابرگزارشایرنا،دکترگویاعنوانکردشستشویمیوهوسبزیجاتنیزباآبسالمبسیاراهمیتدارد،زیرابیماریهایعفونی،مانندوباازاینطریقمنتقلمیشوندومردمبایدکاملامسائلبهداشتیرارعایتکنند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،تاکیدکردضرورتداردمردماینمناطقبرایپیشگیریازبیماریهاییاعمازسالک،مالاریاودیگرمواردیکهناشیازحیوانگزیدگیاست،آموزشببینندومراکزبهداشتیبایدنکاتمهمرادراینزمینهبهمردماطلاعدهند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٥٢٩شمارهخبر١٨٩٠٣٢تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP