تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 15:29:00

موردیازبیماریهایواگیردرمناطقسیلزدهنداشتیم

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتگفتمواردیازبیماریهایواگیرازطریقآبوغذادرمناطقسیلزدهگلستان،لرستانوخوزستانگزارشنشدهاست

بهگزارشوبدا،دکترمحمدمهدیگویابابیاناینمطلبافزودباگرمشدنهواممکناستبیماریهایواگیرشیوعیابدکههمکارانماتلاشمیکنندآبمصرفیسالمرابهدستمردمبرسانند

ویبیانکردشیوعبیماریهایناشیازحشراتکهبهانسانمنتقلمیشودباگرمشدنهوادرمناطقسیلزدهوجودداردوبایدمراقبافزایشسالکوحشراتجوندهباشیم

دکترگویااضافهکردبیشتریننگرانیدرمناطقسیلزده،شیوعبیماریهایواگیرازطریقآبوغذایآلودهاست،برایناساس،مردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیهمکاریکنندتااینبیماریهاافزایشپیدانکند

ویادامهدادکمکوهمکاریمردمسیلزدهباتیمهایبهداشتیودرمانیمستقردراینمناطقبرایجلوگیریازشیوعبیماریهایواگیربسیارمهماستوبایدباهمکاریمردمسیلزدهاجازهندهیماینبیماریهاافزایشیابند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشتبابیاناینکهآبشربتوزیعشدهبینمردمازطریقسازمانآبوفاضلابشهریوروستاییمراکزبهداشتیودرمانیکنترلمیشودواینکاربهصورتمداومادامهمییابد،افزودلازماستآبباسلامتتضمینشدهبهدستمردمبرسد،اگرمردمسیلزدهازآبآشامیدنیوحتیپختوپزمطمئننبودند،آنرااستفادهنکنندیابجوشانندوسپسمصرفکنند

بنابرگزارشایرنا،دکترگویاعنوانکردشستشویمیوهوسبزیجاتنیزباآبسالمبسیاراهمیتدارد،زیرابیماریهایعفونی،مانندوباازاینطریقمنتقلمیشوندومردمبایدکاملامسائلبهداشتیرارعایتکنند

رییسمرکزمدیریتبیماریهایواگیروزارتبهداشت،تاکیدکردضرورتداردمردماینمناطقبرایپیشگیریازبیماریهاییاعمازسالک،مالاریاودیگرمواردیکهناشیازحیوانگزیدگیاست،آموزشببینندومراکزبهداشتیبایدنکاتمهمرادراینزمینهبهمردماطلاعدهند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٥٢٩شمارهخبر١٨٩٠٣٢تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP