تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 14:48:00

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانازاجراییشدنطرحشهروندسالمدرهفتهسلامتبامشارکتشهرداریوتاکیدبرشعارهفتهسلامتخبرداد

بهگزارشوبدا،دکترشکرالهسلمان‌زاده،اظهارکردهفتهسلامت،فرصتمناسبیبرایتعاملهرچهبیشتربانهادهایمرتبطباحوزهسلامتاست

ویاضافهکرددرهفتهسلامتامسالپروژه‌هایباقیماندهازدههمبارکفجربهبهره‌برداریمی‌رسند

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآبادانبااشارهبهشعارهفتهسلامتامسالباعنوان«مراقبت‌هایبهداشتیاولیهراهیبرایپوششهمگانیسلامت»واینکهدرآنبرمراقبت‌هایبهداشتیوپوششهمگانیسلامتتاکیدشدهاست،افزوداینمراقبت‌هادرسالگذشتهبرجمعیتروستاییکهدرصدجمعیتکشورتمرکزداشت

ویبیانکردبایدتلاشکنیمتاضمنتوجهبهروستاییاندرقالبطرحتحولنظامسلامت،درحوزهبهداشتبهپوششهمگانیسلامتدربخششهرینیزتوجهکنیم

دکترسلمان‎زادهخاطرنشانکرداساسپوششهمگانیسلامت،افزایشسطحسوادسلامتجامعهوآموزشخودمراقبتیاستکهبرایرسیدنبهآن،آموزشهمگانیمی‌تواندبسیارکمک‌کنندهباشد

سرپرستدانشکدهعلومپزشکیآباداندرپایانتاکیدکرددرطرحشهروندسالم،مواردیهمچونآموزشهمگانیسلامتوخودمراقبتیدرپارک‌ها،اماکنپرترددوحاشیهشهرها،ایجادکیوسکسلامتدرفضاهایعمومیبرایغربالگریسلامتوتردداتوبوسسلامتدرسطحشهرهاونقاطکمتربرخوردار،اجراییمی‌شود

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٤٨شمارهخبر١٨٩٠٣٠تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP