تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 14:23:00

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور

نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد

 

ویدانشگاه‌هایعلومپزشکیمستقردرشهرتهرانرابهعنوانقطب‌هایتوانمنددرمدیریتوارائهخدماتدرزمانبحرانهابرشمردوافزودحوزهبهداشتعلاوهبرزمانوقوعبلایا،تامدتهادرگیرپیامدهایبهداشتیناشیازواقعهخواهدبود

 

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،درادامهبرحفظ آمادگیکاملنیرویانسانیاعمازنیروهایمتخصصدرمدیریت،ارزیابیسریعوارائهخدمتدربلایا،تجهیزاتوملزوماتضروریدراینسهدانشگاهجهتاستفادهدرزمانبحران‌ها،تاکیدکرد

 

درادامهایننشستنیز،دکتردلاوری،دکترعبادیفردآذرودکترعرشی،معاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،ایرانوشهیدبهشتینیزضمنبیانبرخیتجاربکسبشدهدربلایایگذشتهدرکشورازآمادگیکاملدانشگاه‌‎هایخودبرایمدیریتبحران‌هایاحتمالیآتی ونیزکمکبهسایراستان‌هایکشورخبردادند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٢٣شمارهخبر١٨٩٠٢٩تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP