تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-15 14:23:00

برگزارینشستهماهنگیپیشگیریوکنترلبیماری‌هادرمناطقسیلزدهکشور

نشستهماهنگیمدیریتبحراندربلایاوپیشگیریوکنترلبیماریهادرمناطقآسیبدیدهازسیلدردانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتیبرگزارشد

 

بهگزارشوبدا،درایننشستکهمعاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،شهیدبهشتیوایرانحضورداشتند،دکترمحمدمهدیگویا،رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشتضمنبیانمسائلوچالش‌هایبهوجودآمدهدربرخیاستان‌هایدرگیرسیلاخیر،برلزومآمادگیهرچهبیشتردانشگاههایعلومپزشکیدرسراسرکشورتاکیدکرد

 

ویدانشگاه‌هایعلومپزشکیمستقردرشهرتهرانرابهعنوانقطب‌هایتوانمنددرمدیریتوارائهخدماتدرزمانبحرانهابرشمردوافزودحوزهبهداشتعلاوهبرزمانوقوعبلایا،تامدتهادرگیرپیامدهایبهداشتیناشیازواقعهخواهدبود

 

رییسمرکزمدیریتبیماری‌هایواگیروزارتبهداشت،درادامهبرحفظ آمادگیکاملنیرویانسانیاعمازنیروهایمتخصصدرمدیریت،ارزیابیسریعوارائهخدمتدربلایا،تجهیزاتوملزوماتضروریدراینسهدانشگاهجهتاستفادهدرزمانبحران‌ها،تاکیدکرد

 

درادامهایننشستنیز،دکتردلاوری،دکترعبادیفردآذرودکترعرشی،معاونینبهداشتدانشگاههایعلومپزشکیتهران،ایرانوشهیدبهشتینیزضمنبیانبرخیتجاربکسبشدهدربلایایگذشتهدرکشورازآمادگیکاملدانشگاه‌‎هایخودبرایمدیریتبحران‌هایاحتمالیآتی ونیزکمکبهسایراستان‌هایکشورخبردادند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤٢٣شمارهخبر١٨٩٠٢٩تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP