تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 08:40:00

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاهعلومپزشکیگیلان

گیلانمهلتارسالخلاصهمقالاتبیستوچهارمینکنفرانسبینالمللیجامعهایمنتمدیدشد

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛معاونتتحقیقاتوفناوریدانشگاهدراینخصوصاظهارداشتبیستوچهارمینکنفرانسبینالمللیجامعهایمن بهمیزبانیدانشگاهعلومپزشکیتبریزدرشهریورماهسالجاریبرگزارمیشود

ازاینرواساتید،دانشجویانومحققانعلاقمندمیتوانندنسبتبهثبتنامازطریقاقدامنمایند 

لازمبهذکراستچهلمیندورهکنفرانسمذکوردرگیلانبرگزارمیشودپیشازاین،کنفرانسجامعهایمندرکشورهایمختلفدنیانیزبرگزارشدهبوددراینزمینهاینکنفرانسبهعنوانمعتبرترینکنفرانسعلمیاینحوزهمطرحمیباشدص

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٨٤٠شمارهخبر١٨٩٠٤٤تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP