تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-16 08:01:00

گیلانکارگاهبینالمللیمهندسیبافتوپزشکیبازساختیدررشتگشایشیافت

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛کارگاهبینالمللیتوسعهعلوموفناوریهایسلولهایبنیادیپزشکیوبازساختیاستانگیلانباحضورپروفسور،مدرسموسسهتحقیقاتی،دررشتگشایشیافت

دکترمهیارحبیبیرودکناردبیرشورایعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیاستانگیلان،بامروریبرتاریخچهپزشکیبازساختیدرکشور،هدفازبرگزاریاینکارگاهراتبادلآخرینیافتههایتحقیقاتیباکاربرددرمانیدرحوزهپزشکیبازساختیعنوانکردوافزودتبادلتجربهبینالمللیدرحوزهعلومپزشکی،شناساییفعالانحوزهسلولهایبنیادیوپزشکیاستانگیلانجهتتبادلاطلاعاتوتوسعهارتباطبینبخشیوبیندستگاهیبسیارحایزاهمیتاست

 ویادامهداداطلاعرسانی،کمکبهفرهنگسازیدرحوزهسلولهایبنیادیوپزشکیازطریقبرگزاریکارگاههایدانشآموزیودانشجویی،گسترشارتباطاتملیوبینالمللیدراینحوزه،پیگیریتوافقنامههایبیندستگاهیدرجهتاجراییکردناینمهمدراستان،ازدیگراهدافاینکارگاهاست

دکترحبیبیبااشارهبهرسالتشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیاستانگیلان،بیانکردشناساییوجذبپتانسیلهایبالقوهاستانازنظرنیرویانسانیوارتقایتوانتحقیقاتیدراینحوزهمیتواندمثمرثمرباشد

ویبابیاناینکهایرانبهلحاظتولیدعلم،دارایرتبهاولدرخاورمیانه،رتبهچهارمدرآسیاورتبههجدهمدرمیانبیستکشوربرتردنیادرحوزهفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیجهاناست،افزوداستانگیلاننوزدهمیناستانازمجموعاستاندرپیوستنبهاینحرکتملیاست

عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیگیلاندرپایانسخنانخودخاطرنشانکردشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیاستانگیلانوظیفهپیشبرد،راهبریوتوسعهاینعلموفناوریرابرعهدهگرفتهاست

گفتنیاست؛کارگاهبینالمللیمهندسیبافتوپزشکیبازساختیبههمتشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیپزشکیوبازساختیاستانگیلانوباحضورنفرازاعضایهیاتعلمی،محققان،اساتیدودانشجویانازدانشگاههایعلومپزشکیتهران،گیلانوتبریز،درروزهایوفروردینسالجاریدرسالناجلاسمعاونتتوسعهدرحالبرگزاریاستلازمبهذکراست،دراینکارگاهتازههایمهندسیبافتوپزشکیبازساختی،چالشهاوافقهایپیشرودرسلولدرمانی،سلولهایبنیادیوژندرمانیوپزشکیبازساختیبهعنوانیکصنعتنوظهور،موردتوجهقرارگرفتهاستغ

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٨٠١شمارهخبر١٨٩٠٤١تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP