تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 08:01:00

گیلانکارگاهبینالمللیمهندسیبافتوپزشکیبازساختیدررشتگشایشیافت

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛کارگاهبینالمللیتوسعهعلوموفناوریهایسلولهایبنیادیپزشکیوبازساختیاستانگیلانباحضورپروفسور،مدرسموسسهتحقیقاتی،دررشتگشایشیافت

دکترمهیارحبیبیرودکناردبیرشورایعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیاستانگیلان،بامروریبرتاریخچهپزشکیبازساختیدرکشور،هدفازبرگزاریاینکارگاهراتبادلآخرینیافتههایتحقیقاتیباکاربرددرمانیدرحوزهپزشکیبازساختیعنوانکردوافزودتبادلتجربهبینالمللیدرحوزهعلومپزشکی،شناساییفعالانحوزهسلولهایبنیادیوپزشکیاستانگیلانجهتتبادلاطلاعاتوتوسعهارتباطبینبخشیوبیندستگاهیبسیارحایزاهمیتاست

 ویادامهداداطلاعرسانی،کمکبهفرهنگسازیدرحوزهسلولهایبنیادیوپزشکیازطریقبرگزاریکارگاههایدانشآموزیودانشجویی،گسترشارتباطاتملیوبینالمللیدراینحوزه،پیگیریتوافقنامههایبیندستگاهیدرجهتاجراییکردناینمهمدراستان،ازدیگراهدافاینکارگاهاست

دکترحبیبیبااشارهبهرسالتشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیاستانگیلان،بیانکردشناساییوجذبپتانسیلهایبالقوهاستانازنظرنیرویانسانیوارتقایتوانتحقیقاتیدراینحوزهمیتواندمثمرثمرباشد

ویبابیاناینکهایرانبهلحاظتولیدعلم،دارایرتبهاولدرخاورمیانه،رتبهچهارمدرآسیاورتبههجدهمدرمیانبیستکشوربرتردنیادرحوزهفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیبازساختیجهاناست،افزوداستانگیلاننوزدهمیناستانازمجموعاستاندرپیوستنبهاینحرکتملیاست

عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیگیلاندرپایانسخنانخودخاطرنشانکردشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیوپزشکیاستانگیلانوظیفهپیشبرد،راهبریوتوسعهاینعلموفناوریرابرعهدهگرفتهاست

گفتنیاست؛کارگاهبینالمللیمهندسیبافتوپزشکیبازساختیبههمتشورایتوسعهعلوموفناوریسلولهایبنیادیپزشکیوبازساختیاستانگیلانوباحضورنفرازاعضایهیاتعلمی،محققان،اساتیدودانشجویانازدانشگاههایعلومپزشکیتهران،گیلانوتبریز،درروزهایوفروردینسالجاریدرسالناجلاسمعاونتتوسعهدرحالبرگزاریاستلازمبهذکراست،دراینکارگاهتازههایمهندسیبافتوپزشکیبازساختی،چالشهاوافقهایپیشرودرسلولدرمانی،سلولهایبنیادیوژندرمانیوپزشکیبازساختیبهعنوانیکصنعتنوظهور،موردتوجهقرارگرفتهاستغ

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٨٠١شمارهخبر١٨٩٠٤١تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP