تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-16 07:54:00

گیلانبهرهوری،معیارکاراییواثربخشیخدماتحوزهسلامتدرگیلان

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛ دکترشاهرخیوسفزادهچابک–رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلاندرنودمینجلسهشورایراهبردیدانشگاه،گفتهموارهبایدشعارمحوریسالدرسرلوحهاقداماتتمامیواحدهایدانشگاهقراربگیردتاباتکیهبررونقتولید،کاراییوبهرهورینیزافزایشیابد

 دراینراستاباانداهگیریشاخصبهرهوریدرحوزههایمختلف،بایداقدامات اصلاحیبرای بهبودفرایندهاوارتقایسیستمسلامتتعریفشود

ویبابیاناینکه،مدیریتاقتصادبهویژهاقتصاددرمانبایددرسرلوحهفعالیتهایحوزهسلامتقراربگیرد،تصریحکردمدیریتهزینهوافزایشدرآمدهاهدفاستراتژیکدانشگاهعلومگیلاندرسالاستکهدراینزمینهسنجههاوپروژههایراهبردیحوزهسلامتاستانباتوجهبهمقولهاقتصادبایدبازنگریشوند

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،برنظارتبیشترمراکزبهداشتیدرمانیاستانتاکیدکرد،وافزودهرچندکهنظارتهایسالهایاخیردانشگاهبرمراکزارایهدهندهخدماتبهداشتیدرمانیباگذشتهقابلمقایسهنیست،امااستمراروتشدیدایننظارتهایرایارتقایخدماتدرمانیباکیفیتضروریبهنظرمیرسد

ویادامهدادکنترلعفونتهایبیمارستانی،مدیریتپسماندهایبیمارستانی،توجهبهایمنیبیمار، کنترلکیفیتموادغذاییتولیدشدهدرمراکزصنعتیازنظرمیزانچربیقندونمکنیزبایدمرتبازسویکارشناسانوبازرساندانشگاهپایششودتازنجیرهتامینسلامتمردمباعدمرعایتاینمواردبهخطرنیافتد

دکترشاهرخیوسفزادهچابک،خاطرنشانکردباتوجهبهاستقرارداشبوردهایمدیریتیدرواحدمدیریتآماروفناوریدانشگاه،بهرهوریمراکزتابعهطیسالجاریپایشودراینخصوصامتیازبهرهوریهرحوزهبهعنوانیکشاخصکاربردیبرایتعیینکاراییواثربخشیآنحوزهلحاظخواهدشدودراینزمینههمتتماممسوولانوکارکناندانشگاهبرایتحققاینمهمموردانتظاراست

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٧٥٤شمارهخبر١٨٩٠٣٩تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP