تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 07:54:00

گیلانبهرهوری،معیارکاراییواثربخشیخدماتحوزهسلامتدرگیلان

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛ دکترشاهرخیوسفزادهچابک–رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلاندرنودمینجلسهشورایراهبردیدانشگاه،گفتهموارهبایدشعارمحوریسالدرسرلوحهاقداماتتمامیواحدهایدانشگاهقراربگیردتاباتکیهبررونقتولید،کاراییوبهرهورینیزافزایشیابد

 دراینراستاباانداهگیریشاخصبهرهوریدرحوزههایمختلف،بایداقدامات اصلاحیبرای بهبودفرایندهاوارتقایسیستمسلامتتعریفشود

ویبابیاناینکه،مدیریتاقتصادبهویژهاقتصاددرمانبایددرسرلوحهفعالیتهایحوزهسلامتقراربگیرد،تصریحکردمدیریتهزینهوافزایشدرآمدهاهدفاستراتژیکدانشگاهعلومگیلاندرسالاستکهدراینزمینهسنجههاوپروژههایراهبردیحوزهسلامتاستانباتوجهبهمقولهاقتصادبایدبازنگریشوند

رییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،برنظارتبیشترمراکزبهداشتیدرمانیاستانتاکیدکرد،وافزودهرچندکهنظارتهایسالهایاخیردانشگاهبرمراکزارایهدهندهخدماتبهداشتیدرمانیباگذشتهقابلمقایسهنیست،امااستمراروتشدیدایننظارتهایرایارتقایخدماتدرمانیباکیفیتضروریبهنظرمیرسد

ویادامهدادکنترلعفونتهایبیمارستانی،مدیریتپسماندهایبیمارستانی،توجهبهایمنیبیمار، کنترلکیفیتموادغذاییتولیدشدهدرمراکزصنعتیازنظرمیزانچربیقندونمکنیزبایدمرتبازسویکارشناسانوبازرساندانشگاهپایششودتازنجیرهتامینسلامتمردمباعدمرعایتاینمواردبهخطرنیافتد

دکترشاهرخیوسفزادهچابک،خاطرنشانکردباتوجهبهاستقرارداشبوردهایمدیریتیدرواحدمدیریتآماروفناوریدانشگاه،بهرهوریمراکزتابعهطیسالجاریپایشودراینخصوصامتیازبهرهوریهرحوزهبهعنوانیکشاخصکاربردیبرایتعیینکاراییواثربخشیآنحوزهلحاظخواهدشدودراینزمینههمتتماممسوولانوکارکناندانشگاهبرایتحققاینمهمموردانتظاراست

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٧٥٤شمارهخبر١٨٩٠٣٩تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP