تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 07:51:00

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

دانشگاهعلومپزشکیگیلان

گیلانپلمپیکموسسهغیرمجازارایهدهندهخدماتدندانپزشکیدرانزلی

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛ زهرهتیموریمدیرنظارتواعتباربخشیدانشگاهعلومپزشکیگیلانازپلمپیکموسسهغیرمجازارایهدهندهخدماتدندانپزشکیدرشهرستانانزلیخبردادوگفتدرپیگزارشاتمردمیوبررسیهایمیدانیمشخصشدکهفردیبدونداشتنمجوزهایلازمدرحیطهدندانپزشکی،باراهاندازییکموسسهدرشهرستانانزلیدرحالارایهخدماتدندانپزشکیبهمردممیباشد،کهپسازهماهنگیبامراجعقضایی،مکانموردنظرتوسطکارشناساننظارتبردرماندانشگاهونمایندگانکلانتریانزلیپلمپوپروندهاینفردمتخلفبرایرسیدگیبهمراجعقضاییارجاعشد

مدیریتنظارتواعتباربخشیدانشگاهتاکیدکرددانشگاهعلومپزشکیگیلانهیچگونهمماشاتیبامتخلفینحوزهدرمانیکهباعثبهخطرافتادنسلامتشهروندانمیشوندنداردوبامتخلفینحوزهدرمانبرابرقانونومقرراتبرخوردخواهدشد

نسخهچاپيارسالبهدوست

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٧٥١شمارهخبر١٨٩٠٣٨تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP