تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-16 07:35:00

گیلانارتقایسطحآموزشپزشکیدردستورکاردانشگاهعلومپزشکیگیلان

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛درراستایارتقایسطحآموزشپزشکی،ارایهخدماتمناسببهبیمارانوبهبودفضایفیزیکی،صبحامروز–شنبه،نشستمشترکمسوولاندانشگاهعلومپزشکیگیلانباگروههایآموزشیگوش،حلقوبینیوچشمپزشکیدربیمارستانامیرالمومنینعرشتبرگزارشد

درایننشستگزارشیازروندراهاندازیبخشهایجدیددربیمارستانامیرالمومنینعازجملهبخشکاشتحلزونارایهشدوهمچنیندرخصوصتوسعهفضایفیزیکیدرمانگاهچشموبخشهایدرمانیجدیدنیزبحثوتبادلنظرشد

گفتنیاستدرایننشستهماندیشیدکترشاهرخیوسفزادهچابکرییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،دکترحسینهمتیمعاونآموزشیودکترعباسدرجانیرییسدانشکدهپزشکیوجمعیازاعضایهیاتعلمیگروهایآموزشیوچشمپزشکیحضورداشتند

پینوشتارتقایسطحآموزشپزشکیوبهبودزیرساختهایآموزشیجهتتوانمندسازیاساتیدودانشجویانرشتههایپزشکی،هموارهیکیازدغدغدهایمسوولاندانشگاهعلومپزشکیمیباشددراینراستا،دانشگاهدرصدداستطیبرگزاریمستمرجلساتهماندیشی،باحضورصاحبانفرایند،ضمنشناسایینقاطضعفوقوتگروههایآموزشیدردانشگاه،باانجاماقداماتبهبودوحلچالشهایپیشروبرایارتقاوگسترشآموزشپزشکیدراستاناقدامنمایددراینزمینه،اولیننشستسال۹۸باحضورگروههایآموزشی؛گوش،حلقوبینیوچشمپزشکیبرگزارشدودرآیندهنزدیکنیزمسوولاندانشگاهباسایرگروههایآموزشیدیدارخواهندداشتعد

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٧٣٥شمارهخبر١٨٩٠٣٧تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP