تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

Posted: 2019-04-16 07:35:00

گیلانارتقایسطحآموزشپزشکیدردستورکاردانشگاهعلومپزشکیگیلان

بهگزارشپایگاهاطلاعرسانیدانشگاهعلومپزشکیگیلانوبدا؛درراستایارتقایسطحآموزشپزشکی،ارایهخدماتمناسببهبیمارانوبهبودفضایفیزیکی،صبحامروز–شنبه،نشستمشترکمسوولاندانشگاهعلومپزشکیگیلانباگروههایآموزشیگوش،حلقوبینیوچشمپزشکیدربیمارستانامیرالمومنینعرشتبرگزارشد

درایننشستگزارشیازروندراهاندازیبخشهایجدیددربیمارستانامیرالمومنینعازجملهبخشکاشتحلزونارایهشدوهمچنیندرخصوصتوسعهفضایفیزیکیدرمانگاهچشموبخشهایدرمانیجدیدنیزبحثوتبادلنظرشد

گفتنیاستدرایننشستهماندیشیدکترشاهرخیوسفزادهچابکرییسدانشگاهعلومپزشکیگیلان،دکترحسینهمتیمعاونآموزشیودکترعباسدرجانیرییسدانشکدهپزشکیوجمعیازاعضایهیاتعلمیگروهایآموزشیوچشمپزشکیحضورداشتند

پینوشتارتقایسطحآموزشپزشکیوبهبودزیرساختهایآموزشیجهتتوانمندسازیاساتیدودانشجویانرشتههایپزشکی،هموارهیکیازدغدغدهایمسوولاندانشگاهعلومپزشکیمیباشددراینراستا،دانشگاهدرصدداستطیبرگزاریمستمرجلساتهماندیشی،باحضورصاحبانفرایند،ضمنشناسایینقاطضعفوقوتگروههایآموزشیدردانشگاه،باانجاماقداماتبهبودوحلچالشهایپیشروبرایارتقاوگسترشآموزشپزشکیدراستاناقدامنمایددراینزمینه،اولیننشستسال۹۸باحضورگروههایآموزشی؛گوش،حلقوبینیوچشمپزشکیبرگزارشدودرآیندهنزدیکنیزمسوولاندانشگاهباسایرگروههایآموزشیدیدارخواهندداشتعد

سهشنبه٢٧فروردين١٣٩٨٠٧٣٥شمارهخبر١٨٩٠٣٧تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP