تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 17:44:00

یکفروندبالگردبراینجاتیکمادرباردارشادگانیکهدرمنطقهسیل‌زدهحضورداشتبهاینشهرستاناعزامشد

بهگزارشخبرنگاروب‌داازآبادان،ظهرامروزیکفروندبالگردامدادونجاتاورژانسبرایپیگیریوساماندهیبهوضعیتیکمادرباردارپرخطرکهدرروستایابوصخیرشادگانگرفتارسیلشدهبودبهاینروستااعزامشد

حالمادربارداریادشدهبعدخروجازمنطقهسیل‌زدهمساعدگزارششدهاست

دراینپروازعلاوهبرکادرپروازی،تیمپزشکیمتشکلازدکترآراشیلالی؛معاونبهداشتدانشکدهعلومپزشکیآبادان،مهندسجلالی؛مشاوراجراییایندانشکده،کارشناسماماییگروهسلامتخانواده،تکنسینفوریت‌هایپزشکیوامدادگرکانونبسیججامعهپزشکیدانشکدهعلومپزشکیآبادانحضورداشتند

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٧٤٤شمارهخبر١٨٩٠٣٦تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP