تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

اخبار پزشکی

رپرتاژ آگهی پزشکی

متخصص گوارش کودکان

بهترین فوق تخصص گوارش کودکان

کلاس رایگان روانشناسی

دستگاه های لیزر خانگی رفع موهای زائد تریا بیوتی

Posted: 2019-04-15 14:15:00

باهماهنگیشبکهبهداشتودرمانماکووجمعیتسازمانهلالاحمرماکودرروستایهندوربرنامهویزیترایگاناجراگردید

درراستایگرامیداشتروزجهانیبهداشتواجرایبرنامههایبهداشتیباهماهنگیبامسئولینجمعیتهلالاحمرماکوبرنامهویزیترایگان،درروستایهندورماکواجراگردید

دکترصمدیمدیرشبکهبهداشتودرمانماکودرگفتگوییبامسئولروابطعمومیاظهارداشتباهدفحساسسازیجمعیتروستاییدرامرسلامتوتأمینسلامتروستائیان،کاروانسلامتباهماهنگیبامسئولینهلالاحمردرروستایهندورتحتپوششمرکزخدماتجامعسلامتشمارهحضوریافتهونسبتبهاجرایبرنامهویزیترایگاناقدامنمودند

دکترصمدیافزود درهمینراستامراقبینسلامتمرکزفوقآموزشهایلازمرابهمراجعینودانشآموزانارائهدادندوبستههایغذایی وداروومسواکوخمیردندانتوسطنیروهایهلالاحمرتوزیعگردید

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤١٥شمارهخبر١٨٩٠٢٨تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP