تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 14:15:00

باهماهنگیشبکهبهداشتودرمانماکووجمعیتسازمانهلالاحمرماکودرروستایهندوربرنامهویزیترایگاناجراگردید

درراستایگرامیداشتروزجهانیبهداشتواجرایبرنامههایبهداشتیباهماهنگیبامسئولینجمعیتهلالاحمرماکوبرنامهویزیترایگان،درروستایهندورماکواجراگردید

دکترصمدیمدیرشبکهبهداشتودرمانماکودرگفتگوییبامسئولروابطعمومیاظهارداشتباهدفحساسسازیجمعیتروستاییدرامرسلامتوتأمینسلامتروستائیان،کاروانسلامتباهماهنگیبامسئولینهلالاحمردرروستایهندورتحتپوششمرکزخدماتجامعسلامتشمارهحضوریافتهونسبتبهاجرایبرنامهویزیترایگاناقدامنمودند

دکترصمدیافزود درهمینراستامراقبینسلامتمرکزفوقآموزشهایلازمرابهمراجعینودانشآموزانارائهدادندوبستههایغذایی وداروومسواکوخمیردندانتوسطنیروهایهلالاحمرتوزیعگردید

 

دوشنبه٢٦فروردين١٣٩٨١٤١٥شمارهخبر١٨٩٠٢٨تعدادنمايش

View More
  • 0 Comment(s)
TOP