تخصصی پزشکی

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

Categories
user Name

جستجوی پزشک در سازمان نظام پزشکی

جراحی چاقی لاپاروسکوپیک

متخصص پوست و مو

کلینیک فوق تخصصی گوارش اطفال

لیپوماتیک

    متخصص سکس تراپیست و زوج درمانگر

    اخبار پزشکی     رپرتاژ آگهی پزشکی         متخصص گوارش کودکان     بهترین فوق تخصص گوارش کودکان    

Posted: 2019-04-15 14:10:00

طیسالبرایتمامیدانشآموزانمقطعابتداییشهروروستاشهرستانبوکانوارنیشفلورایدتراپیانجامیافتهاست

دکتررحیمسلطانیکارشناسمسئولواحدسلامتدهانودندانمرکزبهداشتبوکاندرگفتگوباروابطعمومیشبکهوبهمناسبتفروردینروزدندانپزشکیبااعلاماینخبرافزودتعدادایندانشآموزاننفرمیباشدکهدرصدازاینتعداددرسامانهسیبنیزبهثبترسیدهاند

دکترسلطانیهمچنینازارائهحدود هزارخدمتدندانپزشکیبهمراجعینبهمراکزخدماتجامعسلامتشهرستانبوکانخبردادکهازاینتعدادنفرازسویدندانپزشکانهمکارموردآموزشبهداشتدهانودندانقرارگرفتهومابقیمراجعین،خدماتپیشگیریودرماندندانپزشکیترمیم،جرمگیریودریافتکردهاند

دکترسلطانیدرادامهازوجودواحدفعالدندانپزشکیدرمراکزخدماتجامعسلامتروستاییوشهریبوکانخبردادوافزودمرکزروستاییرحیمخاندارایتجهیزاتکافیمیباشدوبهزودیفعالخواهدشد،همچنیندرتلاشبرایتجهیزوفعالسازیمرکزروستاییکویرهکانیدرسالمیباشیمکهانشاللهایندومرکزنیزواردچرخهخدمترسانیبهمردمعزیزاینمناطقگردند

 

View More
  • 0 Comment(s)
TOP