pediatric-gastroenterology-knoxville

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان

کوروناویروس چیست؟•خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهرووهان چین پیدا شده است .•مرکز شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهیو غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است علایم ابتلا به این ویروس چیست؟•علایم شایع : تب، سرفه، کوتاهی تنفس، علایم گوارش، اسهال•علایم در موارد شدید : عفونت ریه ) پنومونی( ،سندرم تنفسی حادشدید، نارسایی کلیه چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا هستند؟•سالمندان•افراد داراي بیماري زمینه اي مثل دیابت، بیماري هاي قلبی•خانم هاي باردار•کودکان آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟•راه هاي احتمالی انتقال•انتشار از راه هوا•تماس نزدیک با انسان مبتلا•دست زدن به وسایل آلوده آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟•استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود. باید حتمابهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید.•صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود:•زمانی که علایم تنفسی) سرفه یا عطسه( دارید•از فرد مبتلا به این بیماري مراقبت می کنید•مبتلا به این بیماري هستید چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟•هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر رويسطوح زنده می ماند.•اطلاعات فعلی نشان می دهند که براي چدن ساعت این ویروس برروي سطوح زنده می مانند.•مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روي سطوح ازبین ببرد. آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟•خیر•آنتی بیوتیک ها برروي ویروس ها تاثیري ندارند.•کوروناویروس جدید یک ویروس است و بنابراین آنتی بیوتیک روي آناثري ندارد. آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟•تاکنون واکسن یا داروي ضد ویروس براي درمان این دسته از ویروسها یافت نشده است. درمان علامتی است.•اگر می خواهید خودتان را از بیماري محافظت کنید باید به اصولبهداشت تنفسی و بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمارپایبند باشد. اصول پیشگیری از ابتلا به کورونا در مدارس•آموزش دانش آموزان، اولیاء و مربیان ، کارمندان در زمینه چگونگیمحافظت درمقابل کورونا•برنامه ریزي و هماهنگی اقامت در منزل افراد بیمار در هنگام بروزعلایم بیماري•برنامه ریزي جهت جایگزینی کارمندان/ معلمان/ اساتید بیمار با افرادسالم•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به رعایت آداب تنفسی)پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه با استفاده از دستمالکاغذي و دفع بهداشتی آن ، استفاده از چین آرنج به منظور پوشاندندهان و بینی، و ...( •تامین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نظافتی به میزان کافی)دستمالکاغذي، حوله کاغذي، مواد ضد عفونی کننده و ...(•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به شستشوي مداوم دستهابا آب و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان در زمینه عدم دست زدن بهچشم ها ، بینی و دهان در هنگام بیمار بودن در زمانی که دستها آلودههستند. ضدعفونی و گندزدایی مداوم محل هاي تردد و توقف در اماکنآموزشی•آموزش فراگیران آموزشی و دانش آموزان ، کارمندان، اولیاء در زمینهاقدامات لازم در هنگام مبتلا شدن به بیماري در دستورکار جدي قرارگیرد•افزایش آگاهی در زمینه علایم بیماري،علایم هشداردهنده وخامت بیماري،گروههاي پرخطر از نظر بیماري آنفلوانزا، موارد ارجاع فوري بیماران •جداسازي افراد بیمار از سایرین تا زمانی که به منزل یا پزشک مراجعهمی کنند)جانمایی محل یا تعیین"اتاق تحت مراقبت" در مدرسه(•برنامه ریزي و اجراي کمپین هاي آموزشی در مراکز و اماکن آموزشی•کمپین آموزشی شستشوي دست ها•کمپین آموزش آداب بهداشتی تنفسی آموزش عادات بهداشتی به منظور پیشگیري از آنفلوانزا و کورونا وبیماریهاي تنفسی واگیردار:•پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار)فاصله کمتر از یک متر،دست دادن و درآغوش گرفتن، روبوسی کردن و..(•اقامت در منزل در هنگام بیمارشدن•پوشاندن دهان و بینی در هنگام عظسه و سرفه کردن ترجیحا با دستمالکاغذي•تمیز کردن و شستن دست ها در فواصل زمانی) بطور معمول پس از شستن ویا ضدعفونی کردن دست ها بیش از 15 دقیقه تمیز نمی مانند •اجتناب از لمس چشم ها، بینی ، دهان با دست هاي آلوده•اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردنسطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خوابکافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب و •اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردنسطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خوابکافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب وتعطیل کردن مرکز آموزشی :•در هنگام شناسایی و گزارش و تایید طغیان بیماري تنفسی اقدامات زیرتوصیه اکید می گردد:•تصمیم به تعطیلی مرکز آموزشی در ستاد استانی و ستاد شهرستانی کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور کلیه اعضا اتخاذ می گردد.•در صورتی که بیش از 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس یا مدرسه در طی مدت 3روز متوالی دچار بیماري آنلوانزا یا سایر بیماري هاي تنفسی گردند، تعطیلی کلاس یامدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرددر مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یادرصد جمعیت انسانی هرکلاس در طی مدت 15 بیماري شبه آنفلوانزا درحداقل 3 روز متوالی، تعطیلی کلاس مربوطه به مدت حداقل 7 روز توصیهمی شود.•در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یابیماري شبه آنفلوانزا در حداقل 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس در طیمدت 3 روز متوالی و در بیش از 2 کلاس، تعطیلی مدرسه یا مجتمع آموزشیبه مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.   چگونه از خود محافظت کنیم؟            ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

کلمه آسیت ریشه یونانی داشته و به معنی ساک یا کیسه  می باشد و از نظر علمی به تجمع غیر طبیعی مایع داخل شکم گفته می شود . به طور نرمال در مردان هیچگونه مایعی در فضای پریتوئن وجود ندارد ولی در خانم ها تا 20 سی سی مایع می تواند به طور نرمال وجود داشته باشد . پاتوفیزیولوژی پاتوفیزیولوژی اصلی آسیت افزایش میزان آب و سدیم بدن می باشد . اگر چه عوامل پاتولوژیک متعددی در ایجاد آسیت نقش دارد ولی در  75 % موارد افزایش فشار پورت ثانویه به سیروز کبد علت بیماری می باشد.سه تئوری برای ایجاد آسیت مطرح می باشد که شامل آندرفیلینگ (underfilling ) ، آورفلو (overflow) و اتساع عروق محیطی می باشد.علل آسیت علل آسیت متفاوت می باشد و بر اساس پاتوفیریولوژی اولیه می توان به علل زیر تقسیم کرد 1 – افزایش فشار پورت ( سیروز ، هپاتیت الکلی ، نارسایی حاد کبد ، نارسایی قلبی ، پریکاردیت و بودکیاری سندروم )2 – هیپوآلبومینمی  ( سندروم نفروتیک ، انتروپاتی از دست دهنده پروتئین و مال نوتریشن شدید)3 – بیماری های صفاق ( بدخیمی ها  ، عفونت ها مثل سل صفاقی ، دیالیز صفاقی , کاستروانتریت ائوزینوفیلیک و ...)4 – علل دیگر ( آسیت شیلوس ، پانکراتیک آسیتیس ،آسیت ادراری ، هموپریتونئوم  و میکس ادم )علائم بالینی علام مهم بالینی آسیت برآمدگی شکم می باشد که می تواند همراه با درد شکم ، تنگی نفس  ، افزایش وزن و سیری زود رس می باشد .نشانه های آسیت شامل پری پهلوها ، ماتیته پهلوها ، جابجایی ماتیته  و علامت حوضچه ( puddle sign ) ( کاهش لرزشهای پر فرکانس وس شکم با ضربه به پهلوی بیمار در حالی که بیمار روی دست ها و زانوهایش روی زمین قرار گرفته است ) . هم چنین بیمار ممکن است علائم بالینی مربوط به بیماری زمینه ایی که منجر به آسیت شده است را نیز داشته باشد .تشخیص تشخیص آسیت بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی و رادیولوژی بخصوص سونوگرافی و سی تی اسکن می باشد . ss تصویر سی تی اسکن نشان دهنده آسیت درمان محدودیت سدیم ( 20 تا 30 میلی اکی والان در روز) و دیورتیک اساس درمان آسیت می باشد . محدودیت مایعات در مواردی که هیپوناترمی مداوم داریم توصیه می شود . در آسیت های مقاوم به درمان از درمان های دیگر مثل پمپ های اتوماتیک ، کشیدن مایع آسیت به همراه دادن آلبومین ، و داروهایی مثل آنتا گونیست گیرنده V2 وازوپرسین ، و شانت پورتوسیستمیک می توان استفاده گرد.رفرانس Medscap ,Dec 29, 2017 ,Author: Rahil Shah, MD; Chief Editor: Praveen K Roy, MD, AGAF UPTODATE Literature review current through: Mar 2019. | This topic last updated: Apr 09, 2019.Nelson Textbook of Pediatrics: Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print 19th Edition by Robert M. Kliegman MD (Author), Bonita M.D. Stanton MD (Author), Joseph St. Geme MD (Author), Nina F Schor MD PhD (Author), Richard E. Behrman MD (Author) ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

کبد بزرگ ترین عضو توپر بدن می باشد که در بدو تولد 5% و در یک فرد بالغ 2% از وزن کل بدن را تشکیل می دهد . در هر دو جنس اندازه کبد ، به طور خطی با وزن و سن تغییر می کند . اندازه آن در هفته اول تولد حدود 4.5 تا 5 سانتی متر و در 12 سالگی 7تا8 سانتی متر در پسر ها و 6 تا 6.5 سانتی متر در دختر ها می باشد .عوامل مختلفی باعث بزرگی کبد می شوند که شامل : 1 – بیماری های متابولیک : ویلسون ، گوشه ، نیمن پیک ، بیماری ولمن ، بیماری های ذخیره گلیکوژن و ....2 – سوء تغذیه ، چاقی ، دیابت قندی 3 – مسمومیت با بعضی از دارو ها مثل مسمومیت با ویتامین آ 4 – التهاب ناشی از عفونت ها ی ویروسی و یا باکتریال و یا التهاب ناشی از بیماری های اتو ایمیون 5 – تومور های خوش خیم و بدخیم کبد  6 – افزایش اندازه فضاهای عروقی مثل ترومبوز ورید کبدی یا سندرم بودکیاری  ، نارسایی احتقانی قلب7 – بیماری های خونی مثل تالاسمی ،  کم خونی سلول های داسی شکل  لوسمی و لنفوم8 – در گیری مجاری صفراوی  مثل فیبروز مادرزادی کبد 9 – علل ناشناخته دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

درد های مزمن شکمی در 12 تا 15 در صد از کودکان دیده می شود که علل مختلفی دارد . یکی از علل درد های مزمن شکمی ، میگرن شکمی می باشد .میگرن شکمی مشخص می شود با دردهای شکمی نسبتا شدید در قسمت مرکزی شکم و اطراف ناف به همراه علائم دیگر مثل تهوع ، استفراغ ، ترس از نور ، سردرد و رنگ پریدگی که منجر به اختلال در فعالیت های روزانه کودک می شود. اغلب این بیماران سایقه میگرن در خانواده دارند. عوامل تحریک کننده میگرن شکمی استرس مدرسه و یا خانوادهنور زیادمسافرتگرسنگی طولانی مدتمصرف بعضی غذا ها ( کافیین ، شکلات ، پنیر ، غذاهای ترش )خواب ناکافیدرمان میگرن شکمیدرمان های غیر دارویی شامل :1 – ارامش و اطمینان بخشی  2 –جلوگیری از تماس با محرک ها  3 – تغییر رژیم غذایی  4 – سایکوتراپی درمان های دارویی شامل :الف – درمان حمله بیماری 1 – سدیم والپرات وریدی 2 – سوماتوتروپین داخل بینی ب – درمان پروفیلاکسی 1 – پروپرانولول2 – سیپروهپتادین3 – مهار کننده های کانال کلسیم نکته مهم اینست که شخیص این بیماری کاری سخت است و می بایست توسط فردی که در زمینه گوارش کودکان تخصص دارد داده شود. دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

براي جلوگيري از الوده شدن به ويروس هپاتيت مي توان از روش هاي زير استفاده كرد 1-    واكسن هپاتيت A2-    استفاده از ايمونوگلوبولين3-    رعايت مسائل بهداشتيواكسن اين بيماري در خيلي از كشور ها به طور روتين و در دو نوبت به فاصله 6 ماه تزريق مي شود ولي در كشور ايران هنوز به طور همگاني استفاده نمي شود. انديكاسيون هاي تزريق واكسن هپاتيت A1 – كودكان بالاتر از يك سال 2 – شير خواران 6 ماه تا يك سال كه قرار است به مناطق اندميك هپاتيت A  مسافرت كنند3 – كاركنان ازمايشگاه هايي كه احتمال تماس با هپاتيت A دارند4 – مردان هم جنس باز5 – بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن كبدي6 – بيماراني كه فراورده هاي خوني را دريافت مي كنند7 – قبل از مسا فرت به مناطق با شيوع بالاي بيماري8 – افرادي كه هر نوع اعتياد ( تزريقي و يا خوراكي ) به مواد مخدر دارنداستفاده از ايمونوگلوبوليندر افرادی که می خواهند به مناطق اندمیک سفر کنند و کمتر از دو هفته زمان دارند می بایست واکسن و ايمونوگلوبولين را با هم استفاده کنند و در مواردی که با بیمار مبتلا تماس داشته باشیم براب جلو گیری از بیماری می توان از ايمونوگلوبولين استفاده کرد .رعايت مسائل بهداشتيافرادی که به مناطق با شیوع بالای بیماری مسافرت می کنند باید به نکات زیر توجه کنند1 – عدم استفاده از اب شیر و تنها از اب های داخل بطری های در بسته استفاده کنند و یا اینکه اب شیر را کاملا جوشانده و بعد استفاده کنند2 – عدم استفاده از غذاهای خام3 – شستشوی کامل دست ها با اب و صابوندکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
TOP