ورود

OR

عضویت

ورود
pediatric-gastroenterology-knoxville

کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

دکتر عزیزالله یوسفی فوق تخصص گوارش کودکان

کوروناویروس چیست؟•خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که هفتمین رده جدید آن در شهرووهان چین پیدا شده است .•مرکز شروع طغیان آن در اثر حضور یا کار در بازار عمده فروش ماهیو غذاهاي دریایی در ووهان چین بوده است علایم ابتلا به این ویروس چیست؟•علایم شایع : تب، سرفه، کوتاهی تنفس، علایم گوارش، اسهال•علایم در موارد شدید : عفونت ریه ) پنومونی( ،سندرم تنفسی حادشدید، نارسایی کلیه چه کسانی بیشتر مستعد ابتلا هستند؟•سالمندان•افراد داراي بیماري زمینه اي مثل دیابت، بیماري هاي قلبی•خانم هاي باردار•کودکان آیا انتقال فرد به فرد امکان پذیر است؟•راه هاي احتمالی انتقال•انتشار از راه هوا•تماس نزدیک با انسان مبتلا•دست زدن به وسایل آلوده آیا برای محافظت از خود به ماسک نیاز داریم؟•استفاده از ماسک به تنهایی باعث محافظت نمی شود. باید حتمابهداشت دست و بهداشت تنفسی را رعایت کنید.•صرفا در این موارد استفاده از ماسک توصیه می شود:•زمانی که علایم تنفسی) سرفه یا عطسه( دارید•از فرد مبتلا به این بیماري مراقبت می کنید•مبتلا به این بیماري هستید چه مدت زمانی ویروس بر روی سطوح زنده می ماند؟•هنوز مشخص نمی باشد که ویروس کورونا ویروس چه مدت بر رويسطوح زنده می ماند.•اطلاعات فعلی نشان می دهند که براي چدن ساعت این ویروس برروي سطوح زنده می مانند.•مواد شستشودهنده مثل وایتکس می تواند ویروس را از روي سطوح ازبین ببرد. آیا آنتی بیوتیک برای درمان بیماری موثر است؟•خیر•آنتی بیوتیک ها برروي ویروس ها تاثیري ندارند.•کوروناویروس جدید یک ویروس است و بنابراین آنتی بیوتیک روي آناثري ندارد. آیا دارویی برای پیشگیری یا درمان این بیماری وجود دارد؟•تاکنون واکسن یا داروي ضد ویروس براي درمان این دسته از ویروسها یافت نشده است. درمان علامتی است.•اگر می خواهید خودتان را از بیماري محافظت کنید باید به اصولبهداشت تنفسی و بهداشت دست و عدم تماس نزدیک با فرد بیمارپایبند باشد. اصول پیشگیری از ابتلا به کورونا در مدارس•آموزش دانش آموزان، اولیاء و مربیان ، کارمندان در زمینه چگونگیمحافظت درمقابل کورونا•برنامه ریزي و هماهنگی اقامت در منزل افراد بیمار در هنگام بروزعلایم بیماري•برنامه ریزي جهت جایگزینی کارمندان/ معلمان/ اساتید بیمار با افرادسالم•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به رعایت آداب تنفسی)پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و سرفه با استفاده از دستمالکاغذي و دفع بهداشتی آن ، استفاده از چین آرنج به منظور پوشاندندهان و بینی، و ...( •تامین وسایل و تجهیزات بهداشتی و نظافتی به میزان کافی)دستمالکاغذي، حوله کاغذي، مواد ضد عفونی کننده و ...(•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان به شستشوي مداوم دستهابا آب و صابون حداقل به مدت 20 تا 30 ثانیه•تشویق و ترغیب دانش آموزان و کارمندان در زمینه عدم دست زدن بهچشم ها ، بینی و دهان در هنگام بیمار بودن در زمانی که دستها آلودههستند. ضدعفونی و گندزدایی مداوم محل هاي تردد و توقف در اماکنآموزشی•آموزش فراگیران آموزشی و دانش آموزان ، کارمندان، اولیاء در زمینهاقدامات لازم در هنگام مبتلا شدن به بیماري در دستورکار جدي قرارگیرد•افزایش آگاهی در زمینه علایم بیماري،علایم هشداردهنده وخامت بیماري،گروههاي پرخطر از نظر بیماري آنفلوانزا، موارد ارجاع فوري بیماران •جداسازي افراد بیمار از سایرین تا زمانی که به منزل یا پزشک مراجعهمی کنند)جانمایی محل یا تعیین"اتاق تحت مراقبت" در مدرسه(•برنامه ریزي و اجراي کمپین هاي آموزشی در مراکز و اماکن آموزشی•کمپین آموزشی شستشوي دست ها•کمپین آموزش آداب بهداشتی تنفسی آموزش عادات بهداشتی به منظور پیشگیري از آنفلوانزا و کورونا وبیماریهاي تنفسی واگیردار:•پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار)فاصله کمتر از یک متر،دست دادن و درآغوش گرفتن، روبوسی کردن و..(•اقامت در منزل در هنگام بیمارشدن•پوشاندن دهان و بینی در هنگام عظسه و سرفه کردن ترجیحا با دستمالکاغذي•تمیز کردن و شستن دست ها در فواصل زمانی) بطور معمول پس از شستن ویا ضدعفونی کردن دست ها بیش از 15 دقیقه تمیز نمی مانند •اجتناب از لمس چشم ها، بینی ، دهان با دست هاي آلوده•اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردنسطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خوابکافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب و •اجراي عادات خوب بهداشتی از جمله تمیز کردن و ضدعفونی کردنسطوح در معرض تماس در منزل،محل کار، مدرسه، خوابکافی،کاهش اضطراب، نوشیدن مایعات کافی،تغذیه مناسب وتعطیل کردن مرکز آموزشی :•در هنگام شناسایی و گزارش و تایید طغیان بیماري تنفسی اقدامات زیرتوصیه اکید می گردد:•تصمیم به تعطیلی مرکز آموزشی در ستاد استانی و ستاد شهرستانی کارگروه سلامت وامنیت غذایی با حضور کلیه اعضا اتخاذ می گردد.•در صورتی که بیش از 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس یا مدرسه در طی مدت 3روز متوالی دچار بیماري آنلوانزا یا سایر بیماري هاي تنفسی گردند، تعطیلی کلاس یامدرسه در دستور کار ستاد قرار می گیرددر مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یادرصد جمعیت انسانی هرکلاس در طی مدت 15 بیماري شبه آنفلوانزا درحداقل 3 روز متوالی، تعطیلی کلاس مربوطه به مدت حداقل 7 روز توصیهمی شود.•در مدارس و سایر مراکز تجمعی آموزشی با مشاهده بیماري آنفلوانزا یابیماري شبه آنفلوانزا در حداقل 15 درصد جمعیت انسانی هر کلاس در طیمدت 3 روز متوالی و در بیش از 2 کلاس، تعطیلی مدرسه یا مجتمع آموزشیبه مدت حداقل 7 روز توصیه می شود.   چگونه از خود محافظت کنیم؟            ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

کلمه آسیت ریشه یونانی داشته و به معنی ساک یا کیسه  می باشد و از نظر علمی به تجمع غیر طبیعی مایع داخل شکم گفته می شود . به طور نرمال در مردان هیچگونه مایعی در فضای پریتوئن وجود ندارد ولی در خانم ها تا 20 سی سی مایع می تواند به طور نرمال وجود داشته باشد . پاتوفیزیولوژی پاتوفیزیولوژی اصلی آسیت افزایش میزان آب و سدیم بدن می باشد . اگر چه عوامل پاتولوژیک متعددی در ایجاد آسیت نقش دارد ولی در  75 % موارد افزایش فشار پورت ثانویه به سیروز کبد علت بیماری می باشد.سه تئوری برای ایجاد آسیت مطرح می باشد که شامل آندرفیلینگ (underfilling ) ، آورفلو (overflow) و اتساع عروق محیطی می باشد.علل آسیت علل آسیت متفاوت می باشد و بر اساس پاتوفیریولوژی اولیه می توان به علل زیر تقسیم کرد 1 – افزایش فشار پورت ( سیروز ، هپاتیت الکلی ، نارسایی حاد کبد ، نارسایی قلبی ، پریکاردیت و بودکیاری سندروم )2 – هیپوآلبومینمی  ( سندروم نفروتیک ، انتروپاتی از دست دهنده پروتئین و مال نوتریشن شدید)3 – بیماری های صفاق ( بدخیمی ها  ، عفونت ها مثل سل صفاقی ، دیالیز صفاقی , کاستروانتریت ائوزینوفیلیک و ...)4 – علل دیگر ( آسیت شیلوس ، پانکراتیک آسیتیس ،آسیت ادراری ، هموپریتونئوم  و میکس ادم )علائم بالینی علام مهم بالینی آسیت برآمدگی شکم می باشد که می تواند همراه با درد شکم ، تنگی نفس  ، افزایش وزن و سیری زود رس می باشد .نشانه های آسیت شامل پری پهلوها ، ماتیته پهلوها ، جابجایی ماتیته  و علامت حوضچه ( puddle sign ) ( کاهش لرزشهای پر فرکانس وس شکم با ضربه به پهلوی بیمار در حالی که بیمار روی دست ها و زانوهایش روی زمین قرار گرفته است ) . هم چنین بیمار ممکن است علائم بالینی مربوط به بیماری زمینه ایی که منجر به آسیت شده است را نیز داشته باشد .تشخیص تشخیص آسیت بر اساس شرح حال و معاینه فیزیکی و رادیولوژی بخصوص سونوگرافی و سی تی اسکن می باشد . ss تصویر سی تی اسکن نشان دهنده آسیت درمان محدودیت سدیم ( 20 تا 30 میلی اکی والان در روز) و دیورتیک اساس درمان آسیت می باشد . محدودیت مایعات در مواردی که هیپوناترمی مداوم داریم توصیه می شود . در آسیت های مقاوم به درمان از درمان های دیگر مثل پمپ های اتوماتیک ، کشیدن مایع آسیت به همراه دادن آلبومین ، و داروهایی مثل آنتا گونیست گیرنده V2 وازوپرسین ، و شانت پورتوسیستمیک می توان استفاده گرد.رفرانس Medscap ,Dec 29, 2017 ,Author: Rahil Shah, MD; Chief Editor: Praveen K Roy, MD, AGAF UPTODATE Literature review current through: Mar 2019. | This topic last updated: Apr 09, 2019.Nelson Textbook of Pediatrics: Expert Consult Premium Edition - Enhanced Online Features and Print 19th Edition by Robert M. Kliegman MD (Author), Bonita M.D. Stanton MD (Author), Joseph St. Geme MD (Author), Nina F Schor MD PhD (Author), Richard E. Behrman MD (Author) ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

کبد بزرگ ترین عضو توپر بدن می باشد که در بدو تولد 5% و در یک فرد بالغ 2% از وزن کل بدن را تشکیل می دهد . در هر دو جنس اندازه کبد ، به طور خطی با وزن و سن تغییر می کند . اندازه آن در هفته اول تولد حدود 4.5 تا 5 سانتی متر و در 12 سالگی 7تا8 سانتی متر در پسر ها و 6 تا 6.5 سانتی متر در دختر ها می باشد .عوامل مختلفی باعث بزرگی کبد می شوند که شامل : 1 – بیماری های متابولیک : ویلسون ، گوشه ، نیمن پیک ، بیماری ولمن ، بیماری های ذخیره گلیکوژن و ....2 – سوء تغذیه ، چاقی ، دیابت قندی 3 – مسمومیت با بعضی از دارو ها مثل مسمومیت با ویتامین آ 4 – التهاب ناشی از عفونت ها ی ویروسی و یا باکتریال و یا التهاب ناشی از بیماری های اتو ایمیون 5 – تومور های خوش خیم و بدخیم کبد  6 – افزایش اندازه فضاهای عروقی مثل ترومبوز ورید کبدی یا سندرم بودکیاری  ، نارسایی احتقانی قلب7 – بیماری های خونی مثل تالاسمی ،  کم خونی سلول های داسی شکل  لوسمی و لنفوم8 – در گیری مجاری صفراوی  مثل فیبروز مادرزادی کبد 9 – علل ناشناخته دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

درد های مزمن شکمی در 12 تا 15 در صد از کودکان دیده می شود که علل مختلفی دارد . یکی از علل درد های مزمن شکمی ، میگرن شکمی می باشد .میگرن شکمی مشخص می شود با دردهای شکمی نسبتا شدید در قسمت مرکزی شکم و اطراف ناف به همراه علائم دیگر مثل تهوع ، استفراغ ، ترس از نور ، سردرد و رنگ پریدگی که منجر به اختلال در فعالیت های روزانه کودک می شود. اغلب این بیماران سایقه میگرن در خانواده دارند. عوامل تحریک کننده میگرن شکمی استرس مدرسه و یا خانوادهنور زیادمسافرتگرسنگی طولانی مدتمصرف بعضی غذا ها ( کافیین ، شکلات ، پنیر ، غذاهای ترش )خواب ناکافیدرمان میگرن شکمیدرمان های غیر دارویی شامل :1 – ارامش و اطمینان بخشی  2 –جلوگیری از تماس با محرک ها  3 – تغییر رژیم غذایی  4 – سایکوتراپی درمان های دارویی شامل :الف – درمان حمله بیماری 1 – سدیم والپرات وریدی 2 – سوماتوتروپین داخل بینی ب – درمان پروفیلاکسی 1 – پروپرانولول2 – سیپروهپتادین3 – مهار کننده های کانال کلسیم نکته مهم اینست که شخیص این بیماری کاری سخت است و می بایست توسط فردی که در زمینه گوارش کودکان تخصص دارد داده شود. دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

براي جلوگيري از الوده شدن به ويروس هپاتيت مي توان از روش هاي زير استفاده كرد 1-    واكسن هپاتيت A2-    استفاده از ايمونوگلوبولين3-    رعايت مسائل بهداشتيواكسن اين بيماري در خيلي از كشور ها به طور روتين و در دو نوبت به فاصله 6 ماه تزريق مي شود ولي در كشور ايران هنوز به طور همگاني استفاده نمي شود. انديكاسيون هاي تزريق واكسن هپاتيت A1 – كودكان بالاتر از يك سال 2 – شير خواران 6 ماه تا يك سال كه قرار است به مناطق اندميك هپاتيت A  مسافرت كنند3 – كاركنان ازمايشگاه هايي كه احتمال تماس با هپاتيت A دارند4 – مردان هم جنس باز5 – بيماران مبتلا به بيماري هاي مزمن كبدي6 – بيماراني كه فراورده هاي خوني را دريافت مي كنند7 – قبل از مسا فرت به مناطق با شيوع بالاي بيماري8 – افرادي كه هر نوع اعتياد ( تزريقي و يا خوراكي ) به مواد مخدر دارنداستفاده از ايمونوگلوبوليندر افرادی که می خواهند به مناطق اندمیک سفر کنند و کمتر از دو هفته زمان دارند می بایست واکسن و ايمونوگلوبولين را با هم استفاده کنند و در مواردی که با بیمار مبتلا تماس داشته باشیم براب جلو گیری از بیماری می توان از ايمونوگلوبولين استفاده کرد .رعايت مسائل بهداشتيافرادی که به مناطق با شیوع بالای بیماری مسافرت می کنند باید به نکات زیر توجه کنند1 – عدم استفاده از اب شیر و تنها از اب های داخل بطری های در بسته استفاده کنند و یا اینکه اب شیر را کاملا جوشانده و بعد استفاده کنند2 – عدم استفاده از غذاهای خام3 – شستشوی کامل دست ها با اب و صابوندکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

هپایت نوع aیک بیماری ویروسی مسری می باشد که بیشتر از طریق آب آلوده و یا مواد غذایی آلوده و یا از طریق تماس نزدیک با فرد آلوده انتقال می یابد .در هپاتیت نوع aبعد از اینکه ویروس وارد بدن انسان شد یک دوره کمون حدود چهار هفته ای دارد و بعد از این علائم بیماریایجاد می شود.   علائم بیماری هپاتیت نوع a ضعف و بی حالی وتب خفیف زردی پوست و چشم ها درد شکم تهوع و استفراغ واسهال بی اشتهایی درد مفصلی مدفوع بی رنگ و ادرار پررنگ خارش بدن در بیشتر مبتلایان به هپاتیت نوع a این علائم خفیف بوده و در طی چند هفته از بین می رود ولی گاهی از موارد بیماری شدید شده و در یک درصد موارد حتی نارسایی کبد نیز ایجاد می شود. گروه هایی که در ریسک بالای ابتلاء به هپاتیت نوع a هستند زندگی در مناطق با شیوع بالای هپاتیت نوع a بچه های مهد کودک زندگی با فرد مبتلا مبتلا به ویروس HIV مسافرت به کشور های اندمیگ بیماری های خونی مثل هموفیلی تماس جنسی با فرد مبتلا به هپاتیت آ تماس جنسی مرد با مرد دیگر  شیوع هپاتیت نوع a  در سطح دنیا ایران در گروه کشورهایی می باشد که هپاتیت نوع a  شیوع متوسط دارد تشخیص  هپایت نوع a : برای تشخیص می توان انتی بادی علیه ویروس را در خون جستجو کرد درمان  هپایت نوع a : درمان اختصاصی برای بیماری وجود ندارد و اکثرا خود بدن باعث از بین بردن ویروس می شود و تنها درمان های حمایتی لازم است که شامل  استراحت کردن درمان استفراغ بیمار عدم مصرف الکل  پیشگیری از هپاتیت نوع a    بهتر است ازآب تصفیه شده در مناطقی که مشکوک به آلودگی است استفاده شود برای شستشوی میوه جات و سبزی جات از تمیز کننده های طبیعی مانندچند قطره سرکه سفید استفاده نمایید. شستن مرتب دست ها قبل وبعد از توالت علی الخصوص قبل از خوردن غذا. اگر با بیماری که دچار هپاتیت نوع a هست ارتباط دارید ترجیحا برای کمک کردن به وی از دستکش استفاده نمایید.  پیشگیری از  هپاتیت نوع a  بوسیله واکسن   با استفاده از واکسن هپاتیت نوع a  طبق زمان بندی مشخص برای رده های سنی مختلف می توان از ابتلا به این بیماری پیشگیری نمود. واکسن به بدن شما یاد می دهد که چگونه به ویروسهای خاصی مثل ویروس هپاتیت نوع a  حمله کند واکسن هپاتیت نوع a  از طریق تزریق وارد بدن می شود . تزریق این واکسن در کودکان بعد از سن دوسالگی می باشد. کودکان ۲ تا ۱۸ سال  نیز به سه نوبت تزریق  نیاز دارند,تزریق ها در عرض یکسال دربدن منتشر می شوند. بالغین دو یا سه تزریق در عرض شش تا دوازده  ماه خواهند داشت . برای ایجاد ایمنی شما نیاز به تمامی این تزریق ها دارید. لازم به ذکر است اگر شما یک نوبت از تزریق واکسن هپاتیت نوع a  را از دست دادید با پزشک یا درمانگاه  محل تزریق در مورد تنظیم یک برنامه جدید هماهنگ کنید. شما می توانید خود و دیگران را با رعایت روش های فوق در مقابل هپاتیت نوع a  محافظت کنید. در انتها اگر نیاز به مشاوره و یا انجام واکسن در خصوص بیماری هپاتیت نوع a دارید می توانید به صفحه شخصی فوق تخصص گوارش کودکان دکتر عزیز الله یوسفی مراجعه نمایید.      مرکز گوارش کودکان تهران زیر نظر پزشک فوق تخصص عزیز الله یوسفی تلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189کانال تلگرام :  @govareshkoudakan سایت : www.govaresh-koudakan.ir  ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

یک بیماری متابولیک اتوزومال مغلوب می باشد که اشکال در شکسته شدن اسید امینه تیروزین در بدن می باشد و در نتیجه تیروزین در خون افزایش پیدا کرده و در بافت های بدن  از جمله کبد و کلیه رسوب کرده و منجر به علائم کبدی و کلیوی می شود. تیپ 1 : اشکال درانزیم فوماریل استواستاز می باشد که منجر به افزایش سطح فوماریل استواستات در خون ورسوب ان در کلیه و کبد می شود . برای تشخیص این نوع سطح سوکسینیل استون ادرار و یا خون را اندازه گیری می کنیم .تیپ 2 : اشکال در انزیم تیروزین امینوترانسفراز می باشد، منچر به تجمع تیروزین و ایجاد علائم چشمی و درگیری پوست می شود. برای تشخیص این نوع بررسی موتاسیون و افزایش سطح تیروزین خون کمک کننده است .تیپ 3 : اشکال در انزیم 4 – هیدروکسی فنیل پیروات دهیدروکسیزناز می باشد . نادر ترین فرم است و اغلب درگیری مغزی و ذهنی دارند. برای تشخیص بررسی موتاسیون کمک کننده است .درمان : استفاده از رژیم کم پروتئین و شیرهای مخصوص این بیماران که فاقد تیروزین و فنیل الانین می باشند و دارو نیتیزینون کمک کننده است و در بیمارانی که به این روش پاسخ ندهند و یا انهایی که نارسایی کبد دارند نیاز به پیوند کبد دارند.دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187  , 02166126188، 02166126189سایت : www.govaresh-koudakan.ir ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

هپاتیت یا التهاب سلولهای کبد می باشد که منجر به اختلال در کارکرد کبد می شود و در نتیجه کبد قادر به انجام فعالیت های خود نمی باشد و در اثر تجمع مواد سمی در خون منجر به ایجاد علائم گوناگون در بدن شخص می شود. هپاتیت می تواند خودبخود بهبود یابد یا به سمت نارسایی کبد و یا سیروز و گاهی بدخیمی کبد پیشرفت کند .عوامل ایجاد کننده هپاتیت :1 – علل عفونی : از شایعترین علل عفونی ، ویروس های هپاتیت A , B , C , D , E می باشند .2 – دارو ها 3 – سموم 4 – بیماری های متابولیک مثل بیماری ویلسون5 – بیماری های اتوایمیون مثل هپاتیت اتوایمیون 6 – مصرف زیاد الکل7 – تشنج های طول کشیده 8 – علل ناشناخته علائم بالینی : بیمار مبتلا به هپایت می تواند بدون علامت باشد . ولی علائم بالینی ان شامل ضعف و بی حالی  ، خستگی ،    زردی ، درد شکم ، تهوع و استفراغ ، درد شکم ، اسهال و در موارد نارسایی کبد کاهش سطح هوشیاری باشد.مرکز گوارش کودکان تهرانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

کولیک شیر خواران در واقع یک نوع درد شکمی در یک شیر خوار کاملا سالم می باشد که تعریف علمی آن به این صورت می باشد . گریه شیر خوار برای 3 ساعت در روز برای 3 روز در هفته به مدت 3 هفته در شیر خواری که از هر نظر سالم باشد. کولیک معمولا از هفته دوم تا سوم تولد شروع می شود و معمولا تا ماه چهارم تولد ادامه می یابد.از مشخصات کولیک اینست که اغلب گریه عصر و شب می باشد. البته بر اساس معیارهای جدید این تعریف تغییر پیدا کرده است و کولیک شیر خواران به هر نوع گریه  در شیر خوار کاملا سالم گفته می شود .علل کولیک شیرخواران علت اصلی نامشخص است ولی از علل آن می توان به موارد زیر اشاره کرد1 – اسپاسم عضلات دستگاه گوارش2 – تجمع گاز در روده3 – وجود بعضی از هورمون ها که منجر به درد معده می شود4 – تحریک پذیری توسط نور و صدا5 – رشد سیستم عصبی شیر خوار 6 – آلرژی 7 – استرس و اضطراب مادر 8 – تماس با دود سیگاردرمان  1 - مهمترین درمان اطمینان بخشی به مادر می باشد2 – استفاده از دستمال گرم بر روی شکم شیر خوار3 – در آغوش گرفتن توسط مادر4 – گاهی در کولیک های خیلی شدید حذف لبنیا ت توسط مادر ( البت با توصیه پزشک فوق تخصص گوارش کودکان)5 – مصرف بعضی از دارو ها با نظر پزشک ممکن است کمک کننده باشد . درمان های دارویی که تا  به حال استفاده شده :سایمتیکون : اگر چه استفاده می شود ولی تاثیر در درمان و کنترل کولیک ندارد .سداتیوها : مثل فنوباربیتال ، کلرال هیدرات والکل ( گریپ واتر ) به هیچ عنوان توصیه نمی شود.دی سیکلومین : اگر چه در بعضی مطالعات دیدند موثر است ولی به علت عوارض زیاد ( آپنه ، سینکوپ و تشنج ) توصیه به مصرف ان نمی شودپروبیوتیک ها : تنها گروه از داروها که در مطالعات انجام شده موثر در درمان کولیک شیر خواران بوده می باشند البته نوع پروبیوتیک استفاده شده مهم است رژیم غذایی مادر : در بعض از شیر خواران رژیم های هیپو الرژن در مادر می تواند موثر باشددکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187 ، 02166126188  02166126189  کانال تلگرام :  @govareshkoudakanسایت : www.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

یکی از مشکلات شایع در کودکان و شیر خواران برگشت محتویات معده به داخل مری میباشد که در صورت ادامه پیدا کردن این مسئله منجر به اسیب انتهای مری می شود. ریفلاکس در واقع برگشت غیر ارادی محتویات معده به داخل مری میباشد که در طی روز چندین نوبت بخصوص بعد از هر وعده غذا اتفاق می افتد ، اغلب موارد ریفلاکس بدون علامت و کوتاه مدت است. رگورژیتاسون در واقع ورود محتویات معده به داخل حلق و دهان  و گاهی خروج از دهان می باشد ، رگورژیتاسون در شیر خواران بسیار شایع  می باشد بخصوص در چند ماه اول تولد و خودبخود تا یک سالگی برطرف می شود در واقع رگورژیتاسون احتیاج به درمان ندارد . در صورتی که برگشت محتویات معده منجر با اسیب و سوختگی انتهای مری شود ایجاد بیماری ریفلاکس می کند ومنجر به ایجاد علامت در شیرخوار می شود.علائم ریفلاکسدر شیرخواران ریفلاکس منجر به استفراغ ، بی قراری حین شیر خوردن ، اختلال وزن گیری ، علائم تنفسی ، گرفتگی بینی می شود . نکته قابل توجه والدین این است ک ریفلاکس همیشه با استفراغ همراه نمی باشد ، گاهی ریفلاکس مخفی داریم و همچنین هر شیر خواری که استفراغ دارد مبتلا به ریفلاکس نمی باشدتشخیص ریفلاکسبهترین روش تشخیص ریفلاکس در شیر خواران شرح حال ومعاینه توسط پزشک فوق تخصص گوارش کودکان است . البته در موارد خاصی با نظر پزشک فوق تخصص گوارش کودکان می توان از روشهای پاراکلینیک مثل آ ندوسکوپی و گرفتن نمونه از مری استفاده کرد .نکته قابل توجه اینست که سونوگرافی  هیج ارزشی جهت تشخیص ریفلاکس ندارددرماندرمان ریفلاکس باید با نظر پزشک فوق تخصص گوارش کودکان باشد.دکتر عزیزالله یوسفیفوق تخصص گوارش  کبد و تغذیه کودکانتلفن تماس : 02166126187  , 02166126188، 02166126189سایت : www.govaresh-koudakan.ir ...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

استفراغ دوره ای با حملات شد ید استفراغ که چند ساعت تا چند روز طول می کشد و علتی برای آن پیدا نمی کنیم، مشخص میشود.در فاصله ی بین حملات بیمار فاقد علامت میباشد.اپی زود های بیماری در هر فرد شبیه به هم است یعنی مشخصات استفراغ و علایم بیماری در یک فرد در هرحمله  مشابه است. اگرچه این بیماری می تواند در هر سنی دیده شود ولی اغلب شروع بیماری در کودکان در سن 3 تا 7 سالگی می باشد.علایم سندروم استفراغ دوره ای-استفراغ شدید که چندین بار در هر ساعت اتفاق می افتد و برای چند ساعت تا چند روز طول میکشد.-حداقل 3 اپی زود بیماری در 6 ماه گذشته و یا5 یا بیشتر اپی زود بیماری در هر زمانی-تهوع شدید-تعریق شدید-دردشکم-اسهال-سرگیجه-حساسیت به نور-سردرد -عق زدنعلل بیماریعلت اصلی بیماری مشخص نمی باشد.ولی عوامل ژنتیک ،مشکلات هضم،مشکلات سیستم عصبی و اختلالات هورمونی را در ایجاد بیماری دخیل می دانند.عوامل تحریک کننده بیماری-سرما،آلرژی و مشکلات سینوس-استرس و اضطراب-بعضی غذاها مثل شکلات ،پنیر،کافئین -زیاد خوردن و خوردن بلافاصله قبل از خواب-گرمای شدید-خستگی-ورزش سنگین...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

در 48 ساعت اول بعد از تولد دفع مدفوع سیاه رنگ و قیری به نام مکونیوم داریم که بعد از تغذیه با شیر مادر در روزهای 3 تا 5 تولد مدفوع نوزاد به رنگ سبز تیره می شود و بعد از روز 5 تولد مدفوع به تدریج زرد رنگ می شود که این رنگ نرمال مدفوع نوزاد و شیر خوار می باشد . در یک نوزاد و شیر خوار در 3 ماه اول تولد تعداد دفعات دفع مدفوع به طور نرمال 4 تا 6 مرتبه در روز می باشد ولی در بعضی از شیرخواران گاهی بدنبال هر نوبت شیر مادر خوردن یک نوبت دفع مدفوع وجود دارد که در صورتیکه معاینه نرمال و وزن گیری هم نرمال باشد این طبیعی است وبرعکس در بعضی از شیرخواران دفع مدفوع 7 تا 10 روز یک بار دارند که اگر معاینه نرمال باشد و وزن گیری مناسب باشد و مدفوع نیز نرم باشد این هم طبیعی تلقی می شود و نیاز به اقدام خاصی نمی باشد.علل مدفوع سبز رنگ چیست 1 – نوزادان و شیر خوارانی که عمده تغذیه ان ها از قسمت ابتدای شیر مادر است و قسمت انتهای شیر مادر را نمی خورند2 – آلرژی نسبت به بعضی مواد غذایی در رژیم مادر3 – بدنبال بعضی از بیماری ها از جمله بیماری های ویروسی 4 – دندان در آوردن که منجر به افزایش ترشح بزاق می شود5 – مصرف مقادیر زیاد سبزیجات توسط مادر6 – بدنبال شروع غذای کمکیمعولا مدفوع سبز و قهوه ایی رنگ در شیر خواران نرمال تلقی می شود و جای نگرانی ندارد ولی در مواردی که مدفوع سفید رنگ و یا حاوی خون و یا قیری و سیاه رنگ باشد غیر نرمال است و نیاز به بررسی دارد .مرکز گوارش کودکان تهران تلفن تماس : 02166126187 و 02166126188 و 02166126189سایت : WWW.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

شیر های خشک به طور کلی به 3 فرم وجود دارد : -    فرم پودر-    فرم مایع غلیظ شده-    فرم اماده مصرففرم پودر و مایع غلیظ شده نیاز به اماده کردن قبل از استفاده دارند و باید در اب حل شوند ولی فرم سوم کاملا اماده مصرف است . اغلب شیر های موجود در ایران از نوع پودر می باشد که به نسبت خاصی باید در اب حل شود.70 درصد مادران در سطح دنیا روش اماده کردن صحیح شیر خشک را اطلاع ندارند به طوریکه 60 درصد انها شیر را با مقدار بیش از حد اب مخلوط می کنند و 10 درصد انها شیر را با مقدار کمتر اب مخلوط می کنند . در صورت رقیق کردن شیر بیش از اندازه منجر به کاهش دریافت کالری و مواد غذایی و در صورت غلیظ درست کردن شیر منجر به اسهال ، کمبود اب ، چاقی و هیپوناترمی در شیر خوار می شود . به طور کلی هر پیمانه شیر خشک در 30 سی سی اب حل می شود ود در مورد شیر هایی که پیمانه بزرگ دارند هر پیمانه بزرگ در 60 سی سی اب باید حل شود .مرکز گوارش کودکان تهران تلفن تماس : 02166126187 و 02166126188 و 02166126189سایت : WWW.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

شیر خوارانی که از شیر خشک تغذیه می شوند در 6 ماه اول زندگی تنها از شیر خشک استفاده می کنند و از ماه هفتم  غذای کمکی برا ی انها شروع می شود . در 6 ماه دوم تولد 80 درصد کالری از شیر ( شیر مادر و یا شیر خشک ) و 20 درصد کالری از غذای کمکی تامین می شود و بعد از یک سالگی 80 در صد کالری از غذای و تنها 20 در صد کالری از شیر تامین می شود . با توجه به این شرایط در کودکانی که با شیشیه شیر تغذیه می شوند از یک سالگی شروع به کاهش تعداد دفعات تغذیه با شیشه می کنیم و در 15 ماهکی به طور کامل کودک را از شیشه می گیریم .عوارض مصرف طولانی مدت شیشه شیر در کودکان 1-    خراب شدن دندان ها2-    چاقی در کودک3-    کم خونی ناشی از کمبود اهن4-    وابستگی زیاد به شیر ومصرف بیش از اندازه شیر و در نتیجه کاهش مصرف مواد غذایی دیگرمرکز گوارش کودکان تهران       تلفن تماس : 02166126187 و 02166126188 و 02166126189سایت : WWW.govaresh-koudakan.ir...
مرکز تخصصی گوارش کودکان تهران

یک بیماری ژنتیکی است که به صورت اتوزومال مغلوب به ارث می رسد و در واقع اختلال در دفع مس از طریق کبد می باشد و منجر به تجمع مس در بافت های بدن از جمله کبد ، چشم ، مغز ، کلیه ها و جاهای دیگر بدن می شود . شیوع این بیماری یک در سی هزار تولد می باشد. علائم بالینی :علائم کبدی که در 18 تا 84 درصد بیماران ایجاد می شودعلائم مغزی 18 تا 73 درصد بیماران ایجاد می شودعلائم سایکولوژی که در 10تا 100 درصد بیماران ایجاد می شود علائم خونی که به صورت انمی همولیتیک کومبس منفی ایجاد می شودعلائم دیگر بیماری ویلسون شامل درگیری کلیه به صورت سندرم فانکونی و سنگ کلیه ، میوپاتی ، کاردیومیوپاتی ، پانکراتیت ، نازایی ، درگیری مفصلی می باشد.تشخیص بیماری : تشخیص بیماری بر اساس علائم بالینی و معاینه فیزیکی و انجام ازمایشات لازم می باشد . ازمایشات لازم در این بیماری شامل : CBC , Retic , Combs ,AST , ALT , BILL , PT , PTT , INR ,Albumin, Protein ,ALK , Na , K , Ca , BUN , Cr , serum ceruloplasmin concentration , serum copper concentration , همچنین اندازه گیری مس 24 ساعته ادار و بیوپسی کبد و بررسی موتاسیون این بیماری نیز لازم است . یکی از اقدامات تشخیصی دیکر بررسی چشم توسط اسلیت لامپ از جهت وجود KF  می باشد.درمان بیماری : در مان بیماری شامل مصرف کم ترکیباتی که مس دارند و درمان دارویی جهت کمک به دفع مس از بدن می باشد ..مرکز گوارش کودکان تهران تلفن تماس : 02166126187 و 02166126188 و 02166126189سایت : WWW.govaresh-koudakan.ir...
کلمات کلیدی: بیماری ویلسون
TOP