W3Schools W3Schools

طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
طب سنتی
مجید نوغانی
سردرد ثانویه به اختلال گوارشی در طب سنتی ایران

شواهد زیادی در سالیان اخیر به دست آمده است که نشان میدهد سردرد به طور چشمگیری با ناراحتی های گوارشی همراه است. تحقیقات نشان می دهد بیماران مبتلا به سردرد بیشتر از افراد سالم از ناراحتی های گوارشی رنج می برند. از طرف دیگر، سردرد در جمعیت هایی که از ناراحتی های گوارشی شکایت دارند نیز شایع تر است. با این وجود علت اصلی و مورد توافقی برای این همراهی یافت نشده است. در این بین برخی دستگاه گوارش را عامل سردرد می دانند و برخی دیگر علایم گوارشی را از تظاهرات همراه سردرد به حساب می آورند.
طب سنتی
نمایش بیشتر
TOP