کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

برای آشنائی به طنزهای پزشکی وهمچنین نحوه بالابردن اطلاعات بیماران درخصوص اتفاقات غیرقابل پیش بینی دراطاق عمل یاموارداورژانس، آشنائی باسریالهای  کوتاه پزشکی ضروری بنطرمیرسد.البته تجربیاتی که بصورت مختصر درقالب داستانک یادآوری میشود میتواند دست مایه طنزهای صداوسیمانیز قراربگیرد بشرط آنکه صرفاً قصدتخریب نداشته باشند وزشت وزیبا رادرکنارهم قراربدهندوالبته هدف نهائی آموزش به عموم مردم واصلاح روابط بین بیماروپزشک باشد. 

TOP