کانال تلگرام پزشکی مشاوره آنلاین در تلگرام کانال جنسی در تلگرام

اسفند 23, 1392 از
اضافه شده:
اسفند 23, 1392
سایز فایل:
23.85 kb
کیفیت:
330×320
بازدید ها:
21
برنده جنگ:
29
آزارم مـی دهـد دیـدن آن منظـره ای کـه مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد ، ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد ؛
کجاسـت آن قاضـی تـا حکـم کنـد کـه سرچشـمه محـبت ، مـادر اسـت یـا فرزنـد ؟
TOP